Forskning på halvtid

Av Ludvig Papmehl-Dufay 2009-03-12

I vanliga fall arbetar jag heltid som arkeolog på länsmuseet. Under mars månad har jag dock gått ner på halvtid, och resterande del av min tid ägnar jag åt ett forskningsprojekt i miniformat, finansierat av Lennart J Hägglunds stiftelse.Det hela började egentligen under senhösten 2007, då jag och kollegan Nicholas vid en arkeologisk utredning i Kolstad på Öland hittade vad som troligen var en brunnsanläggning innehållandes stora mängder välbevarat trä, bland annat plankor och ett träkärl. Prover från träföremålen daterades med 14C-metoden till stenålderns slutskede, omkring 2000 f Kr. Ytterst få platser på Öland med lämningar från denna tid har undersökts arkeologiskt, och fyndet fick oss att börja fundera på hur senneolitikum, som perioden kallas på fackspråk, tett sig på Öland. Jag tog chansen och sökte stipendium för att kunna ägna lite tid åt att fördjupa mig i ämnet, och blev glädjande nog beviljad ett bidrag som jag alltså nu utnyttjar. Tanken är att arbetet ska resultera i en vetenskaplig artikel där Ölands senneolitikum står i fokus. En trevlig omständighet är att jag, sedan fyndet i Kolstad uppdagades och jag blev beviljad stipendiet, har haft turen att dyka på ytterligare ett spännande fynd från Ölands sennneolitikum. Under sensommaren 2008 hittade jag vid en förundersökning en grav i Björnhovda som av allt att döma är så gott som samtida med brunnen från Kolstad. Graven är av en typ som kallas flatmarksgrav, och är den första i sitt slag från Öland. Andra gravar från senneolitikum har hittats på Öland tidigare, men de flesta utgörs av så kallade hällkistor där flera personer har gravlagts i en kammare uppbyggd av kalkstenshällar.Bilden visar flintföremål från senneolitikum som hittats i Vickleby socken på Öland.När jag nu sätter mig ner och börjar inomhusgräva i Ölands senneolitikum blir jag snabbt påmind om att detta är en väldigt spännande period, inte bara på Öland utan över huvudtaget. Flinthantverket når sin teknologiska och estetiska kulmen, och mot slutet av perioden börjar inhemskt bronshantverk att praktiseras. I den efterföljande bronsåldern kan man tydligt se spåren av ett socialt stratifierat bondesamhälle, men grunderna till denna utveckling går tveklöst att följa tillbaks i senneolitikum och kanske ännu tidigare. Analyser av Öländska stenåldersskelett visar också att det åtminstone här är under senneolitikum som jordbruksekonomin på allvar etablerar sig.Fynden av föremål från senneolitikum på Öland är ganska många, och genom digital teknik kan man idag på ett ganska enkelt sätt ta fram information om på vilka platser man hittat föremål från denna tid. Även om många felkällor måste beaktas så är Fornsök något som bör tilltala alla hembygds- och fontidsintresserade. Vilka fornlämnignar finns där du bor? Genom att söka i Fornsök efter platser med olika typer av fynd från senneolitikum har jag på bara några dagar kunnat ta fram kartor över Öland där ca 5-6 tydliga koncentrationer kan urskiljas, områden där fynd från senneolitikum påträffats i stora mängder och mellan vilka fynden är betydligt färre. För tio år sedan skulle detta arbete ha tagit månader. Nu kan jag lätt använda detta som underlag och språngbräda för mina vidare analyser och funderingar. Är det 4000-åriga sociala enheter eller kärnbygder som avspeglar sig i koncentrationerna, eller finns det andra förklaringar? De kommande veckornas arbete kanske kommer att ge nya frågor och förhoppningsvis också några svar. På tisdag åker jag till Stockholm för att titta på Historiska museets samling av lösfynd från Ölands senneolitikum, och kanske får jag anledning att återkomma med mera tankar och idéer här på bloggen.Ludvig Papmehl-Dufay, KLM