13 juni 2013

Kulturhistoriska utredning om Kalmar hamn klar

Nu är den kulturhistoriska utredningen om Kalmar hamn klar. Utredningen har tagits fram inför arbetet med ny detaljplan för delar av området. Det är två byggprojekt som gjort att kommunen nu valt att ta fram en ny detaljplan för området.  Det ena är utbyggnaden av Linnéuniversitetet på Barlastholmen och det andra är nyetablering av hotell i anslutning till järnvägsstationen. Den kulturhistoriska utredningen omfattar hela hamnområdet för att man ska få en tydlig bild av hur hamnen vuxit fram från medeltiden till idag. En viktig del av arbetet med den kulturhistoriska utredningen har varit att visa hur staden och hamnen har påverkat varandras utveckling.

Sjöfart och hamnverksamhet har haft en stor betydelse för Kalmar stad. Den medeltida stadens hamn vid Slottsfjärden fungerar inte längre som hamn för lastning och lossning men utgör en viktig del i hamnens utvecklingshistoria. Det område som idag utgör Kalmar hamn började växa fram då den nya staden byggdes upp på Kvarnholmen i mitten av 1600-talet. Från början bestod hamnen av ett par bryggor från de två stadsportarna samt ett antal mindre öar men efterhand fylldes marken ut och i slutet av 1800-talet hade hamnen till stor del fått de ytor som området har idag.

I den kulturhistoriska utredningen har hamnen delats in i fem olika områden:

  1. Barlastholmen
  2. Vedgårdsholmen
  3. Slottsfjärden, Stadsparken, Sylvanderparken och Järnvägsområdet
  4. Skeppsbron
  5. Tjärhovet

Vart och ett av områdena beskrivs närmare historiskt. Därefter redogörs för vart och ett av områdenas nuvarande karaktär och vilka kulturhistoriska värden som finns att värna. De kulturhistoriska värdena utgörs av spår från olika tider som berättar om stadens och hamnens utveckling. Genom den utveckling hamnen haft är områdena i sig själva årsringar i hamnens historia. De utpekade kulturhistoriska värdena fokuserar bland annat på kontakten mellan de olika områden och hur man idag kan uppleva spåren från de olika tiderna. 

Du kan ladda ner rapporten här.