Arkeologiska undersökningar

Arkeologiska undersökningar

I samverkan med andra arkeologiska aktörer genomför vi arkeologiska undersökningar i hela landet men vår bas är alltid Kalmar och Kronobergs län. Vilken typ av undersökning som blir aktuell beror på exploateringsområdets karaktär och omfattning men också på tidigare kunskaper om dess arkeologiska innehåll. Gemensamt för alla typer av arkeologiska undersökningar är att länsstyrelsen i det län där man bor måste lämna skriftligt tillstånd till undersökningarna. Mer information och svar på frågor kring arkeologiska undersökningar hittar du på Riksantikvarieämbetets hemsida>>>

Vem bestämmer?

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om och var det ska göras arkeologiska undersökningarna. Eftersom deras beslut avgör allt från hur undersökningen skall genomföras, hur stor den ska vara och vilken ambitionsnivå den ska ha, har länsstyrelsen ett stort ansvar för uppdragsarkeologin i Sverige. De vanligaste undersökningarna är:

Särskild utredning
Långt ifrån alla fornlämningar är kända varför det ofta blir aktuellt med en arkeologisk utredning i samband med planering av ett nytt större arbetsföretag. Det kan gälla olika typer av markexploateringar eller i samband med att nya vägarsträckningar ska dras. En särskild utredning syftar till att reda på om det finns fornlämningar som berörs av företaget och görs genom studier av arkiv- och kartmaterial, fältinventeringar och ibland av en mindre grävinsats.

Förundersökning
Om den särskilda utredningen visar att en eller flera fornlämningar berörs av arbetsföretaget kan länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning. Denna syftar till att fastställa fornlämningens storlek, karaktär, skick och ålder. Vid en förundersökning är det en begränsad del av fornlämningen som undersöks.

Arkeologisk undersökning
Länsstyrelsen kan besluta att en fornlämning ska tas bort för att planerad exploatering ska kunna genomföras. Då utförs en särskild undersökning, en slutundersökning, på platsen. En slutundersökning baseras på de resultat som framkommit vid förundersökningen och innebär att fornlämningen dokumenteras och grävs ut i syfte att bevara kunskapen om den innan borttagning. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som beslutar om var eventuella fynd som påträffats vid för- och slutundersökning ska förvaras.

Kulturhistorisk utredning
I samband med större exploateringsprojekt och detaljplanearbeten som t.ex. vindkraftsetableringar, gör vi ibland kulturhistoriska utredningar och miljökonsekvensanalyser av specifika områden. Syftet med utredningarna är att sammanställa den kända fornlämningsförekomsten och utvärdera den planerade exploateringens inverkan på kulturmiljön.

Vad säger lagen?

Kulturmiljölagen det är förbjudet utan tillstånd att [..] rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning (2 kap § 6 Kulturminneslagen). Om man planerar ett markingrepp som medför att en fast fornlämning påverkas, måste man först söka tillstånd hos länsstyrelsen i det län där man bor. Kulturmiljölag (1988:950)>>>

Länsstyrelsen i Kalmar län         Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Om jag ska bygga?

Innan ett arbete påbörjas bör du som är ansvarig i god tid ta kontakt med länsstyrelsen eller länsmuseet för att ta reda på om det finns fasta fornlämningar som berörs av ditt arbetsföretag. Det kan spara både tid och pengar. Om en fast fornlämning tas bort innebär det att viktig historisk kunskap kan gå förlorad om den inte dokumenteras och grävs ut först. En bortgrävd fast fornlämning kan inte återskapas i efterhand. En fornlämning bevaras därför bäst om den får ligga orörd. Men ibland är det närmast omöjligt att undvika en borttagning, som t ex vid ledningsdragningar, väg- eller husbyggen.

Hur går en utgrävning till?

En arkeologisk utgrävning handlar till stor del om att dokumentera, beskriva och tidsmässigt bestämma lämningar och spår av mänsklig aktivitet som ägt rum före 1850. Det kan handla om spår av bebyggelse, odling, handel och gravar. När påträffade lämningar dokumenterats och undersökts och eventuella fynd insamlats, gör arkeologerna en tolkning av hur det man hittat hänger samma för att förstå hur en plats använts under en tid. Oftast gräver man sig ner genom de översta jordlagren med maskin, eller för hand, till det lager som bevarats utan påverkan av modern aktivitet. När synliga lämningar påträffas dokumenteras de varefter arkeologen fortsätter arbeta sig ner genom de olika jordskikten, som vart och ett kan innehålla spår och lämningar efter olika tiders aktiviteter. De fynd som påträffas i de olika lagren läggs i speciella fyndpåsar som noga förses med uppgifter om var de hittats. Tillsammans utgör dokumentationen av platsen, lämningarna och fynden det material som sedan ligger till grund för arkeologernas tolkningar av en plats.

Vad händer med de arkeologiska fynd som grävs upp vid en undersökning?

Fynden som påträffas vid en arkeologisk utgrävning tas oftast in till museet där de sorteras, rengörs, fotograferas och registreras i museets fynddatabas. För att inte föremålen skall förstöras efter de tagits upp ur jorden måste vissa av föremålen, särskilt de av metall, skickas på konservering. När föremålen konserverats och rapporten är publicerad, placeras föremålen i museets magasin. Ibland ställs föremålen ut på museet i våra utställningar.

Kalmar läns museum har idag 3-400 000 föremål fördelade på 44 000 inventarienummer i sina samlingar. Har du frågor om våra samlingar? Kontakta gärna någon av våra medarbetare på Samlingsenheten.

Får jag vara med på en arkeologisk undersökning?

Eftersom varje arkeologisk undersökning måste hålla kraven på hög vetenskaplig kvalitet och dessutom vara kostnadseffektiv innebär det att den måste genomföras av utbildade och professionella arkeologer. För att tillgodose allmänhetens stora intresse för arkeologi och sin hembygd anordnar Museiarkeologi sydost emellanåt visningar och publika grävningar vid pågående utgrävningar. Vi annonserar om sådana tillfällen i våra sociala media och ibland också i lokalpressen. Följ oss gärna i våra sociala kanaler, på Facebook och Instagram.

Vill du veta mer?

Riksantikvarieämbetets webbplats hittar du mer information om frågor som rör  kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets sökverktyg Fornsök kan du få information om alla kända och registrerade fornlämningar i Sverige på land och under vatten. Ta mig till Fornsök!