E22 Lösen, Blekinge län

Under sex veckor i september och oktober 2021 genomförde Museiarkeologi sydost i samverkan med Blekinge museum (huvudman), Sydsvensk Arkeologi och Arkeologerna arkeologiska undersökningar på totalt sex platser mellan Jämjö och Lösen i Blekinge län. Projektledare för undersökningarna är Johan Åstrand, som arbetar här hos oss. Undersökningarna omfattade flera olika lämningar och tidsperioder, bland annat stenåldersboplatser och ett område med ett antal båtsmanstorp från 1600–1700-tal. Det område som vi på Museiarkeologi ansvarade för kallas lokal 320/321 och ligger i Vallby, strax söder om Jämjö. Här undersökte vi bland annat två kända torplämningar, flera brunnar och ett antal kulturlager. Vid undersökningarna påträffade vi också, något oväntat, en grav från den så kallade stridsyxekulturen under stenålder (ca 5000 år sedan).

Under 2022 och 2023 kommer vi att analysera resultaten från undersökningen och skriva rapport. Blekinge museum ansvarar för kommunikationen kring projektet, se gärna deras sociala medier.

Ort: Jämjö, Blekinge län

Ansvarig arkeolog: Johan Åstrand (projektledare), Nicholas Nilsson (fältarbetsledare område 320/321)

Exploatör: Trafikverket

Startade: 2021