Öjabymotet, Växjö

Under de senaste åren har ett flertal större arkeologiska projekt genomförts omkring Öjaby i Växjö. I området finns flera fornlämningar så som till exempel boplatser, gravar, odlingslämningar från bronsålder till järnåldern, och lämningar från historisk tid som kolbottnar, en kolarkoja och ett kakelugnsmakeri från tidigt 1800-tal.

Under slutundersökningarna som genomfördes sommaren år 2020 undersöktes två stora stenrösen, ett mindre gravfält med sex stensättningar, boplatslämningar i form av härdar och kokgropar, ett långhus samt flera röjningsröseområden. I ett av rösena som daterades till bronsåldern (1800–500 f.Kr.) gömde sig bland annat ett block med ett 20-tal skålgropar. I röset påträffades även fynd från senare perioder som pärlor från järnåldern. Detta visar att platsen har haft en stor betydelse under flera tusen år.

Under 2022 färdigställs rapporten för det här uppdraget.

Ort: Öjaby, Växjö kommun

Ansvarig arkeolog: Andreas Emilsson