Öjabymotet, Växjö

Under de senaste åren har ett flertal större arkeologiska projekt genomförts omkring Öjaby i Växjö. I området finns flera fornlämningar så som till exempel boplatser, gravar, odlingslämningar från bronsålder till järnåldern, och lämningar från historisk tid som kolbottnar, en kolarkoja och ett kakelugnsmakeri från tidigt 1800-tal.

Under slutundersökningarna som genomfördes sommaren år 2020 undersöktes två stora stenrösen, ett mindre gravfält med sex stensättningar, boplatslämningar i form av härdar och kokgropar, ett långhus samt flera röjningsröseområden. I ett av rösena som daterades till bronsåldern (1800–500 f.Kr.) gömde sig bland annat ett block med ett 20-tal skålgropar. I röset påträffades även fynd från senare perioder som pärlor från järnåldern. Detta visar att platsen har haft en stor betydelse under flera tusen år.

Projektavslut och populärvetenskaplig bok

I oktober 2023 har det gått tre år sedan vi genomförde den arkeologiska undersökningen på det område som vi då valde att kalla Öjabymotet. Idag går området under benämningen Nylanda verksamhetsområde och är under omgestaltning inför framtida utveckling. Inför projektets slut har vi skrivit en populärvetenskapliga bok, Arkeologi kring flygplatsområdet i Växjö. Boken presenterar inte bara resultaten från undersökningarna i Nylanda utan i ord och bild får ni ta del av resultaten från tre av de mest omfattande och spännande utgrävningarna som vi på Museiarkeologi sydost har gjort i området: Nylanda, Norrby och Flathällamon.

Den tryckta boken kommer att spridas på olika sätt och finnas tillgänglig på bland annat Kulturparken Småland och Kalmar läns museum. Tills dess kan man ta del av den i digitalt format.

 Arkeologi kring flygplatsområdet i Växjö, populärvetenskaplig bok (pdf)

Kontakta oss

Har du frågor om undersökningen och vill komma i kontakt med någon av oss som leder arbetet på Öjabymotet? Välkommen att kontakta någon av oss. 

  • Projektansvarig Museiarkeologi sydost: Andreas Emilsson, 0480-45 13 33
  • Bitr. projektansvarig Jönköpings läns museum: Kristina Jansson, 070-62 43 09
  • Kommunikationsansvarig Museiarkeologi sydost: Ulrika Söderström, 0480-45 13 32