Arkeologi

Vi på Museiarkeologi Sydost arbetar främst med uppdragsarkeologiska undersökningar i Kalmar och Kronobergs län. Vi deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samverkan med länens kommuner och länsstyrelser och bidrar på så vis till en hållbar utveckling.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i alla typer av arkeologiska projekt och kan erbjuda kostnadseffektiva och kvalitativa inventeringar, miljökonsekvens-beskrivningar, utredningar samt för- och slutundersökningar. Utöver detta erbjuder vi också rådgivning inför olika typer av samhälls- och utvecklingsprojekt, skyltning av fornlämnings- och kulturhistoriska miljöer, forskning- och utbildning samt digital utveckling.

De digitala frågorna ligger oss särskilt varmt om hjärtat och vi erbjuder en rad olika typer av digitala tjänster kopplade till våra projekt. Mer information om våra digitala tjänster och utveckling hittar du här.

Museiarkeologi sydost är ett arkeologiskt kunskapsföretag och vår verksamhet syftar till att bygga upp kunskap om länens kulturhistoria samt att se till att resultaten blir tillgängliga och förmedlade till allmänheten. Genom detta bidrar vi till att de regionala museernas samhällsuppdrag uppfylls. Som aktiv medlem i samverkansorganisationen M-ark bidrar vi också till att stärka konkurrenskraften hos de museiarkeologiska företagen.

Vill du veta mer om de olika projekt vi genomfört eller deltagit som samverkanspart i? Titta gärna här.

Forskning är en viktig och integrerad del av vår verksamhet. För närvarande finns två disputerade arkeologer på enheten och fyra doktorander. Våra forskningsämnen sträcker sig från stenålder till nutid och handlar bl.a. pm mesolitiska stenmaterial, bronsålderns och järnålderns gravskick, tidigmedeltida urbanisering, torparkeologi, fossil åkermark, digital arkeologi, hållbar stadsutveckling med kulturarv och arkeologi som drivkraft, arkeologins samverkan med skolan mm. Här kan du läsa mer om forskningen på Museiarkeologi sydost.

Sedan 2010 bedriver vi även ett mycket uppmärksammat ett forskningsprojekt kring Sandby borg och svåra kulturarv. Du vet väl att du kan stödja projektet eller boka oss för ett föredrag? Mer information hittar du om detta på projektets egen hemsida eller via Facebook.

Nyheter från Arkeologi: