• Arkeologisk förundersökning mitt i torghandel. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

  Arkeologisk förundersökning mitt i torghandel. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

 • Källargrund med kryssvalv. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

  Källargrund med kryssvalv. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

 • Stenlagd gata. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

  Stenlagd gata. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

 • Eldstad i medeltida huslämning. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

  Eldstad i medeltida huslämning. Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.

tisdag 14 maj 2013
Ett arkeologiskt samarbete i Växjö

Författare: Ivonne Dutra Leivas Ivonne Dutra Leivas

Arkeologerna vid Kalmar läns museum utför i huvudsak arkeologiska undersökningar inom Kalmar läns länsgränser. Det händer emellertid att arkeologer från Kalmar läns museum av olika skäl deltar i arkeologiska undersökningar i andra län. Till exempel sker detta inom ramen för samarbeten med läns museerna i grannlänen. Arkeologerna vid Kulturparken Småland hade fått i uppdrag att utföra en så kallad förundersökning på Stortorget i Växjö och arkeologerna på Kulturparken tog då hjälp av Kalmar läns museum.

Det finns planer på att man ska förnya miljön runt Stortorget i Växjö och bland annat anlägga fontäner. Eftersom man då ska utföra grävarbeten behöver man först göra arkeologiska undersökningar. En förundersökning är en inledande studie där man tar upp mindre schakt för att ta reda på om området är oskadat och vilka typer av lämningar som kan finnas kvar. Förundersökningen ägde rum under två veckor, mellan april-maj, mitt under rusning och torghandel.

Efter två veckors arbete på Stortorget i Växjö är nu den arkeologiska förundersökningen avslutad. Sex schakt togs upp som titthål inom olika delar av torget och tillsammans gav de en bild av var det finns lämningar bevarade från den gamla staden.

Utifrån de äldsta kartorna över staden vet man att det inom torgets norra del fanns ett kvarter med bebyggelse fram till den stora stadsbranden 1843. I två av schakten fanns välbevarade källargrunder som hört till denna bebyggelse. Den ena källaren hade hört till en byggnad som legat längs den norra sidan av den dåvarande Storgatan. Källargrunden bestod egentligen av två sammanbyggda källare där den ena hade flera nischer infällda i väggen. Den andra källargrunden fanns i torgets nordvästra del. I det hörn av byggnaden där vi grävde oss ned kunde man se att taket i källaren burit upp av ett kryssvalv. Båda källarna hade invändigt putsade väggar.

Några schakt togs upp inom den gång- och cykelväg som korsar torget. De gamla kartorna visar att man i de här delarna befann sig mitt på den gamla Storgatan. Här fanns flera olika skikt med gatunivåer med grusade gator eller olika typer av stenläggningar. De understa skikten som bör vara den medeltida nivån kännetecknades å andra sidan av tjocka lager med gödsel. För att göra det lättare att ta sig fram på den smutsiga gatan hade man lagt ut enris. Ris och kvistar var så välbevarade att arkeologerna fortfarande kunde känna doften av en. I schakten fanns även rester efter vad som förmodligen var den medeltida bebyggelse som legat längs norra sidan av den gamla gatan. Den äldsta bebyggelsen kännetecknades av enkla trähus och det som fanns kvar var bland annat syllstenar som husväggen vilat på, lergolv och en eldstad inne i ett av husen. Vi hittade inte några daterande fynd men med hjälp av C14-analys kommer vi att kunna tidsbestämma när den äldsta bebyggelsen tillkom.

Man har ofta antagit att under Stortorget skulle det finnas ett av de få kvarvarande områdena med sammanhängande lämningar av det gamla Växjö. Nu vet vi att så verkligen är fallet. Förundersökningen visade att det finns omfattande lämningar bevarade under det nuvarande torget, det var bara i torgets sydvästra del som det saknades äldre lämningar på grund av skador. En större arkeologisk undersökning behöver därför göras inför framtida markarbeten och ingrepp inom nuvarande torget.

Källa: http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/150/1/
Foto: Smålands museum, Kulturparken Småland.


Kommentera