söndag 14 september 2014
Färdiggrävt i Hossmo!

Författare: Ludvig Papmehl-Dufay Ludvig Papmehl-Dufay

Nu har det verkligen börjat dra ihop sig. I Hossmo är undersökningen just avslutad, medan vi i Skyttlahagen har ytterligare en vecka på oss att reda ut vad det är vi har på platsen. Veckan som gått har även bjudit på de sista visningarna av utgrävningsplatserna, tack till alla er som besökt oss!

I Hossmo kan vi efter avslutat fältarbete konstatera att resultaten stämmer väldigt bra in i den bild vi redan tidigare börjat se av Hossmotrakten under vendeltid och vikingatid, d.v.s. den yngre delen av järnåldern omkring 550-1050 e.Kr. Under sista veckan har vi dokumenterat rester av flera små byggnader och förrådsgropar, som tillsammans med grophuset och vägen vittnar om periodvis intensiva aktiviteter med koppling till handel och hantverk. Vår yta ingår i ett större område där liknande spår finns utspridda. Tillsammans vittnar lämningarna om omfattande handels- och hantverksaktiviteter, kanske säsongsvis, under en lång tid i slutet av järnåldern. Vi ser tydligt en närvaro av samhällets övre skikt, vilket förmodligen varit en förutsättning för de aktiviteter vi ser spåren av.

I Skyttlahagen lägger man nu in högsta växeln, för att under den sista veckan krama ut så mycket som möjligt av fornlämningarna innan området får tas i anspråk för vägbygget. Om man tidigare med ett visst tränat öga kunnat se både röjningsrösen och eldstäder bland stenblocken på det tidigare skogsbeklädda höjden, har vi nu med maskiner och för hand tagit bort det mesta och skapat något av ett arkeologiskt slagfält. Tack och lov har vi själva koll på vad vi hittat och var, dokumentationen är hela tiden noggrann och med oss in har vi ett omfattande digitalt kartmaterial som redovisar allt vi hittat. Fokus den sista veckan ligger på att försöka identifiera något eller några av de hus vi med rätt stor säkerhet tror har funnits på platsen under yngre bronsåldern och äldre järnåldern. Indikationerna är tydliga, dels i form av tydliga stolphål och dels av de många vävtyngdsfragmenten som vi berättat om tidigare. De sistnämnda visade sig bli ett ganska ovanligt fynd, på så vis att vi antagligen har vävtyngder från en hel vävstol som stått på platsen alternativt blivit kasserad och dumpad. Oavsett vad sista veckan bjuder på har vi från Skyttlahagen fått rikligt med kunskap om en lite mer vardaglig sida av livet i Rinkabyholmstrakten för ca 2000-3000 år sedan.

Kommentera