Kulturmiljöunderlag för Bottorps hamn

Bottorps hamn ligger på en liten udde i Kalmarsund längst österut i Ljungby socknen, Kalmar kommun. Inkluderat i miljön finns ett äldre bostadshus, en före detta lotsbostad, från 1897 på södra sidan av vägen med två tillhörande uthus från samma tid. Kalmar kommun bad om länsmuseets synpunkter inför handläggning av ett ärende som gällde nybyggnad  på tomten. Det nya bostadshuset skulle ersätta det gamla. Bottorps hamn är uppmärksammad i Kalmar kommuns kulturmiljöprogram och befintlig bebyggelse kulturhistoriskt värdefull varför olika intressen stod mot varandra. Under försommaren 2019 beslutade kommunen  att ge bygglov för det nya bostadshuset.  I dokumentet nedan finns museets yttrande i frågan.

År: 2019

Ort: Kalmar

Beställare: Kalmar kommun

Dokument: Kalmar läns museums yttrande om Bottorps hamn (pdf)