Karl XI:s monogram

Stadsporten Kavaljeren ingår i Kalmar stads befästningsverk och färdigställdes under 1690-talet.

Portalen mot söder är utförd i finhugen kalksten. Den centralt placerade tavlan med Karl XI:s namn och monogram visar årtalet 1697 och är huggen i sandsten.

Portalens krön och stentavlan med Carl XI:s namnskiffer konserverades 1991–1992.

I samband med att porten restaureras 2018 återfann antikvarisk medverkande en ritning på Kavaljersportens fasad. Rester av kalk på portalens framskjutande sidopartier tyder på att dessa delar ursprungligen var putsade. Det är dessa delar som är rosafärgade på ritningen.

Ritningen till den omsorgsfullt formgivna fasaden mot söder antas vara upprättad av fortifikationsingenjören Daniel Schmidt. I Manne Hofréns bok ”Kalmar- Karolinska borgarhus i sten” framhåller Hofrén i en not, att det inte finns några bevis för att Schmidt verkligen ritat fasaden och menar att det också kan ha varit Tessin d.y. eller Dahlberg.

Fasadritningen har tidigare varit arkiverad på Värnanäs, men finns numera på Kalmar stift och gymnasiebibliotek.

I samband med det arbete som pågår vid Kavaljersporten, vinter 2018–2019, tog Kalmar Läns museum 3D-bilder av monogrammet, för att kunna skicka digitalt till en konservator.

Uppdrag: Framtagande av 3D-modell

År: 2018

Ort: Kalmar, Kalmar kommun

Beställare: Kalmar kommun

Ansvarig byggnadsantikvarie: Jan Westergren

Länk: Se monogrammet som 3D-modell (sketchfab.com, nytt fönster)