Stöd för att bevara och utveckla kulturmiljöer

   Nu finns en möjlighet att söka stöd till projekt och investeringar för att öka tillgängligheten och användning av kulturarvet. Syftet ska vara att ta tillvara, vårda eller utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer på ett sätt så att dessa kan bidra till att stärka och utveckla landskapets kulturvärden.

   Projekten ska omfatta hembygdsgårdar eller kulturmiljöer som bidrar till att bevara stärka och utveckla landskapets kulturvärden inom en by eller bygd. Det ska bidra till att utveckla områden till en miljö som är attraktiv att bo i, främja friluftsliv och rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande i bygden. och där man utnyttjar det gamla och historiska för att skapa något nytt.

   Ni kan till exempel få stöd för:

   • tjänster som ni köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen
   • investeringar som bidrar till att utveckla mötesplatser
   • köp av nytt material. Om investeringen avser bevarande av kulturmiljöer kan du få stöd även för återanvänt material.
   • att restaurera eller bygga om hembygdsgården
   • att göra hembygdsgården mer tillgänglig för människor
   • att bygga en ny anläggning i anslutning till hembygdsgården för service till besökande, till exempel toaletter
   • restaurera eller bygga om andra kulturhistoriska byggnader som ingår i hembygdsgårdens verksamhet.

   Ni kan inte få stöd för eget arbete eller sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd. Ni måste göra investeringen på landsbygden eller i tätorter med högst 3 000 invånare.

   Vem kan få stöd och hur mycket?

   Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer kan nyttja stödet. Vilken är den högsta ersättningsnivå ni kan få beror på vem ni är som söker:

   70 procent i stöd lämnas till offentlig aktör
   50 procent i stöd lämnas till företag
   90 procent i stöd till övriga aktörer

   Stödet beviljas inte till ansökningar med mindre än 50 000 kr i stödberättigade utgifter.

   Observera: om ni är offentlig sökande så ska resterande finansiering utgöras av övrigt nationellt stöd. För övriga ska resterande finansiering utgöras av egen finansiering.

   Ansökan och beslut

   Ansökan görs elektroniskt via Jordbruksverkets webbplats via ”Mina sidor”.

   Beslut fattas löpande till budgeten är slut.

   Bedömning

   Urval och prioritering kommer att göras utifrån de nationella och regionala urvalskriterier som beskrivs i den regionala handlingsplanen för Kalmar län.

   Innan ni skickar in er ansökan uppmanas ni att kontakta oss för frågor och diskussion angående er projektidé. Du kan läsa mer om stöd till natur- och kulturmiljöer på Jordbruksverkets webbplats.

   Kontaktuppgifter

   Länsstyrelsen Kalmar län
   Utvecklingsenheten
   Regeringsgatan 1, 391 86 KALMAR

   www.lansstyrelsen.se/kalmar

   Eivor Nilsson, handläggare ansökan, tfn 010-223 86 56

   Du kan även ställa övergripande frågor till Maja Heuer, projektledare för Unika-projektet, tfn 0480-45 13 01.

   Välkommen med er ansökan!

   Läs texten som pdf-dokument på webbplatsen:

   information_om_att_soka_stod_kulturmiljoer.pdf pdf 219 kB