Ydelser og referenceopgaver

De fleste af vores opgaver er i forbindelse med, at amtsstyrelsen træffer beslutninger om arkæologiske undersøgelser, forundersøgelser eller undersøgelser ud fra, at en arbejdsvirksomhed, såsom ledninger, grund, hus eller vejbyggeri, kræver tilladelse i henhold til Kulturloven. miljøloven. Men vi tilbyder også en række ydelser til andre myndigheder, virksomheder og private, der ikke kræver tilladelse fra amtsstyrelsen. På forespørgsel producerer vi forskellige typer videngrundlag, miljøkonsekvensvurderinger og kulturmiljøvurderinger til planlagte arbejdsvirksomheder eller samfundsbyggeri. Vi laver også opgørelser og såkaldte undersøgelser trin 1, som normalt omfatter landskabsanalyser, kort- og arkivundersøgelser og/eller inventar eller stedsyn. Formålet med en sådan undersøgelse er at frembringe viden, hvis der er ukendte eller kendte fortidsminder, som kan blive berørt af virksomheden og dermed kræver tilladelse fra amtsstyrelsen.

Bedst på plads

Flere af vores arkæologer kan tilbyde specialistekspertise inden for forskellige områder, herunder lithiske analyser, landskabs- og miljøkonsekvensvurderinger for vindkraftanlæg, digital dokumentation med 3D-scanning, formidling og bæredygtig byudvikling og design med et kulturmiljø som ressource.

Som en del af Kalmar Amtsmuseum har vi en opgave om vidensopbygning i de amter, hvor vi driver virksomhed, og vi kan derfor tilbyde flere ydelser knyttet hertil. På forespørgsel påtager vi os opgaver som skiltning af fortidsminder og kulturhistoriske miljøer, produktion af informations- og populærvidenskabelige skrifter og bøger, rundvisninger og rundvisninger på kulturhistoriske steder og miljøer, digitale guider (såkaldte Story maps) til bestemte steder. og miljøer. Vi laver også studiekredse og bestillingsuddannelser i arkæologi.