Bestyrelse & Vedtægter

Kalmar Amts Museumsfond

Kalmar Amtsmuseum er en fond. Stifterne er Region Kalmar Amt (tidligere Amtsråd i Kalmar Amt), Kalmar Kommune og Kalmar Amts Kommuneforening.

Amtsmuseet har udover Kalmar Amts Museumsfond også ansvaret for:

 • Jenny Nyströms og Curt Stoopendaals fond
 • Wimmerströmska gårdfonden i Västervik
 • Krusenstiernska gårdfonden (med Kalmar kommune)
 • Bridging Ages (en non-profit forening med internationalt fokus og med base i Kalmar).

Amtsmuseet forvalter også Liss-Erik Björkmans fond.

Kalmar Amts Museumsfond blev etableret i 1977 og har rødder i Kalmar Amts Oldsagsforening fra 1871. Fondens fulde navn er Kalmar Amts Museumsfond. Navnet kan skrives Kalmar läns museum, forkortet KLM, eller blot amtsmuseet, hvis det er indlysende, hvilket amtsmuseum, der menes.  

De aktiviteter, Kalmar Amts Museer driver, hviler på selvstændighed, selvstændighed og et videnskabeligt grundlag. Kalmar amtsmuseum drives som en fond, der på en stærk måde sikrer driftsfriheden. Til støtte for museernes selvstændighed er styreformen, museumsloven og lovforslaget om kulturarv. Museet har ingen ejere, der kontrollerer museets drift, selvom Region Kalmar Amt og Kalmar Kommune er vigtige bidragsydere.  

Kalmar amtsmuseums bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Museets bestyrelse består af ni medlemmer og ni suppleanter. Heraf har de respektive stiftere udpeget tre medlemmer og tre suppleanter. Region Kalmar län udpeger bestyrelsesformanden. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ikke af partipolitisk karakter og svarer til en opgave som medlem af en kommunal virksomhed eller tilsvarende. Bestyrelsens mandatperiode er sammenfaldende med kommunalvalget.

Region Kalmar Amt

Kalmar kommune

Kalmar Amts Kommuneforening

Jonas Hellberg, indkalder Ing-Marie Karlsson (ny) Lisbeth Svensson
Daniel Lindvall (ny) Christopher Dywick Lisbeth Lennartsson
Jörgen Olsson (ny) Bengt Skoog Hans Ålund
Erstatning Erstatning Erstatning
Daniel Ståhl (ny) Ulf Bexell Ann-Marie Hagelin
Ola Gustafsson (ny) Kaj Holst Dea Carlsson
Christina Lönnqvist (ny) Jenny Melander Anders Åkesson 

 

Gruppebillede af Kalmar amts museums bestyrelse 2023-2026. Bagerste række fra venstre mod højre: Ola Gustavsson, Daniel Ståhl, Christoffer Dyvik, Jonas Hellberg, Kaj Holst, Bengt Skoog, Daniel Lindvall. Nederste række fra venstre mod højre: Christina Lönnqvist, Ann-Marie Hagelin, Lisbeth Svensson, Lisbeth Lennartsson, Ing-Marie Carlsson, Hans Ålund. På billedet mangler Ulf Bexell, Jörgen Olsson, Jenny Melander, Dea Carlsson og Anders Åkesson.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens overordnede mission er at arbejde sammen om fondens formål som udtrykt i bestyrelsens vedtægter. 

Bestyrelsen træffer beslutninger om budget og forretningsplan, regnskab, organisation og ansvarsområder på enhedsniveau, samt andre større ændringer i virksomhedens retning. Bestyrelsen ansætter museets administrerende direktør, der har titel af museumsdirektør, som tilrettelægger og leder museets løbende arbejde og er ordfører for bestyrelsen. Udover Kalmar amts museumsfond træffer bestyrelsen også beslutning om Jenny Nyströms og Curt Stoopendaals stiftelse og Liss-Erik Björkmans stiftelse.

For bestyrelsen er det centralt at respektere museernes selvstændighed og faglighed. At sikre, at alt, hvad museet viser, er fri for politisk indflydelse hold brættet i armslængde museets faglige ledelse i alle sager om udstillinger og offentlige aktiviteter. 

Bestyrelsens arbejde foregår inden for rammerne af de formelle bestyrelsesmøder, der afholdes fire gange årligt. Ind imellem er der løbende kontakt mellem bestyrelsesformanden og museumsdirektøren for at drøfte de løbende aktiviteter og sikre, at bestyrelsens beslutninger bliver ført ud i livet.  

Vedtægter for fonden 

Fondens navn, sæde og formål

§ 1
Fondens navn er Stiftelsen Kalmar läns museum.

§ 2
Fondens bestyrelse har base i Kalmar.

§ 3
Fondens formål er at forvalte fondens samlinger, bygninger og grundarealer og i forsvarligt omfang at holde dem tilgængelige for offentligheden. Fonden skal hovedsageligt inden for Kalmar Amt varetage og fremme kulturarvsbevaring og museumsvirksomhed samt anden dermed forenelig virksomhed samt være hovedforstander for landsantikvaren i amtet.

Fondens formål er ikke at skabe overskud.

De museumsgenstande og arkivalier, der tilføres fonden, skal passes og bevares på en sikker måde til fremtidige tider. Samlingerne skal opbevares i lokaler godkendt af Riksantikvaren. Genstande, der tilhører fondens samlinger, må ikke bortskaffes uden Rigsarvsstyrelsens samtykke. Fondens samlinger kan ikke pantsættes.

Bestyrelsen

§ 4
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af ni ordinære medlemmer, hvoraf Kalmar Amtsråd udpeger tre medlemmer, Byrådet i Kalmar Kommune tre medlemmer og Kalmar Amts Kommuneforening tre medlemmer. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Amtsrådet udpeger et af sine medlemmer til at træde sammen i afventning af udpegelsen af bestyrelsesformanden.
For medlemmerne udpeges personlige suppleanter, der vælges i samme rækkefølge som ordinære medlemmer. Suppleanter tiltræder som bestyrelsesmedlemmer ved udløb af et ordinært medlem og kan også i øvrigt deltage i bestyrelsesmøderne. Hvis et medlem eller suppleant udtræder, vælges et nyt for den resterende valgperiode.

§ 5
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for en valgperiode, der regnes fra den 1. januar i året efter det år, hvor folketingsvalget til amtsråd og kommunalbestyrelse fandt sted.

Personalerepræsentation i bestyrelsen

§ 6
Højst tre repræsentanter for fondens ansatte deltager i bestyrelsesmøderne. Disse skal være ansat af fonden og udpeget af de lokale fagforeninger, der er bundet af overenskomst i forhold til fonden. Medarbejdernes repræsentanter kan deltage i bestyrelsens forhandlinger, men ikke i beslutningerne. De må dog ikke deltage i drøftelser om spørgsmål om aftaler om løn eller andre goder til ansatte.

Bestyrelsens opgaver

§ 7
Bestyrelsen repræsenterer fonden i forhold til tredjemand over for domstole og andre myndigheder.

§ 8
Det påhviler bestyrelsen at være ansvarlig for, at fondens formue anvendes til de i § 3 anførte formål og at fremme, at disse formål opfyldes. Det er op til bestyrelsen at lede fondens virksomhed og i særdeleshed

 • at sikre en tilfredsstillende tilrettelæggelse af fondens virksomhed,
 • ved en forretningsorden eller særlige beslutninger at udstede de nødvendige instrukser til den administrerende direktør og øvrige ansatte,
 • at holde sig nøje orienteret om fondens aktiviteter,
 • at sikre, at der er en tilfredsstillende tilrettelæggelse af fondens regnskabs- og formueforvaltning og at føre kontrol hermed,
 • at sikre, at vedtægtens bestemmelser om gennemsigtighed i fondens virksomhed overholdes,
 • at fremsætte anmodning til amtsrådet og kommunalbestyrelsen om de nødvendige midler til opfyldelse af fondens formål, i det omfang behovet ikke dækkes af fondens kapital eller på anden måde, og
 • i øvrigt at overholde, hvad der er foreskrevet i dette charter.

Bestyrelsens arbejdsmetoder

§ 9
Det er formandens ansvar at sørge for, at møder afholdes efter behov. Bestyrelsen mødes dog mindst én gang i kvartalet. Fremsætter et bestyrelsesmedlem eller den administrerende direktør anmodning om indkaldelse af bestyrelsen, skal dennes anmodning efterkommes.

§ 10
Den administrerende direktør er berettiget til at deltage i bestyrelsens møder, hvor bestyrelsen ikke træffer anden afgørelse i en konkret sag.

§ 11
På bestyrelsens møder føres et referat, som behørigt attesteres af formanden og det af bestyrelsen udpegede medlem. Et bestyrelsesmedlem, en medarbejderrepræsentant og den administrerende direktør er berettiget til efter anmodning at få en særlig udtalelse, der afviger fra bestyrelsens beslutning, noteret i protokollen. Referatet skal føres i numerisk rækkefølge og opbevares på betryggende måde.

§ 12
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvor antallet af fremmødte til mødet overstiger halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. Dog må intet forhold foretages, medmindre så vidt muligt alle bestyrelsesmedlemmer eller i tilfælde af nogens fravær en suppleant for denne samt medarbejdernes repræsentanter har fået lejlighed til at deltage i behandlingen af sagen.

Bestyrelsens beslutning er den mening, som flest vælgere er enige om på et møde, og ved lige stemmetal den mening, der støttes af formanden.

§ 13
Det påhviler formanden at berolige bestyrelsens medlemmer og personalerepræsentanterne til bestyrelsesmødet og oplyse suppleanterne om tidspunktet for mødet. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske mindst en uge før mødedagen.

§ 14
Et bestyrelsesmedlem, repræsentant for medarbejderne eller den administrerende direktør må ikke deltage i behandlingen af sager, der personligt vedrører ham eller nogen, der har forbindelse med ham, som anført i kap. 13 § 2 i retsplejeloven om interessekonfliktdommere. Ved behandling af sager, hvor et bestyrelsesmedlem eller anden er inhabil, skal vedkommende fratræde. Han anses for ikke at være til stede ved vurderingen af, om der er beslutningsdygtighed efter § 12, medmindre stedfortræderen træder i hans sted.

Arbejdsudvalg

§ 15
Til forberedelse af en konkret sag eller gruppe af sager har bestyrelsen ret til at nedsætte arbejdsudvalg.

Den administrerende direktør

§ 16
Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, som er fondens højeste embedsmand. Han varetager under bestyrelsens ledelse den daglige administration i det omfang, bestyrelsen ikke har overdraget dette til et bestyrelsesmedlem eller andre ledende medarbejdere ved fonden. Bestyrelsen skal præcisere de opgaver, der påhviler den administrerende direktør, både hvad angår fondens kulturelle virksomhed og dens økonomiske forhold og andre forhold af administrativ karakter.

Regnskab og revision med mere

§ 17
Regnskabslovens bestemmelser finder anvendelse på fondens regnskab og regnskab.

§ 18
Fondens regnskab skal dække 12 måneder. Kalenderåret er regnskabsåret.

§ 19
Det påhviler bestyrelsen senest marts efter regnskabsårets afslutning at færdiggøre årsregnskabet og indsende dette til fondens revisorer.

§ 20
Foruden bestyrelsen som helhed tegnes fondens navn af mindst to medlemmer udpeget af bestyrelsen i forening eller af et medlem sammen med en anden person udpeget af bestyrelsen. Aftaler, instrukser om fondens bank- og postgirokonti, modtagelse eller overførsel af checks eller postsedler udstedt til fonden, kvitteringer for kontanter, værdigenstande og lignende skal underskrives af den eller de af bestyrelsen udpegede.

§ 21
Amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen udpeger hver årligt en revisor og en suppleant hertil til at gennemgå fondens administration for det følgende kalenderår.

§ 22
Som revisor og suppleant udpeges en af de revisorer eller revisorsuppleanter, der er udpeget for samme år til at revidere amtsrådets, kommunens og fortidsmindeforeningens administration.
Der kan ikke beskikkes en revisor, der er direktør i fonden eller i øvrigt har en underordnet eller afhængig stilling som bestyrelsesmedlem eller administrerende direktør eller som direktør i fonden, for hvem regnskabs- eller fondsforvaltningen eller kontrollen hermed er henlagt. , ej heller nogen sådan nærtstående, som anført i 4 kap 13 § 2 i retsplejeloven.

§ 23
Bestyrelsen og den administrerende direktør skal give revisor adgang til fondens regnskaber, regnskaber, protokoller og øvrige dokumenter samt den anden bistand, der kræves af ham til opgaven. Oplysninger, som revisor anmoder om vedrørende administrationen, kan ikke nægtes af bestyrelsen eller den administrerende direktør.

§ 24
Det er revisorernes ansvar

 • at gennemgå fondens regnskaber og referater,
 • at foretage en opgørelse eller kontrollere den gennemførte opgørelse over fondens likvide midler og øvrige aktiver,
 • at sikre, at bestyrelsens tilrettelæggelse af og kontrol med regnskabs- og formueforvaltningen er betryggende,
 • at gennemgå dette efter at årsregnskabet er afsluttet, og
 • at træffe de foranstaltninger, der i øvrigt er nødvendige for en forsvarlig udførelse af revisionsopgaven.

§ 25
Revisorerne skal afgive en beretning, indeholdende en redegørelse for resultatet af deres revision, med en erklæring om, hvorvidt der er bemærkning vedrørende regnskabsføringen eller administrationen i øvrigt. Hvis der fremsættes en bemærkning, skal årsagen hertil angives i rapporten. Revisionspåtegningen skal endvidere indeholde en særlig erklæring om, hvorvidt der godkendes ansvarsfrihed for administrationen.

§ 26
Inden udgangen af juni måned forelægges revisionspåtegningen for amtsrådets forvaltningsudvalg, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningens bestyrelse.

Beretningen skal fremsendes til gennemsyn og beslutning i amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen inden udgangen af oktober i året efter det år, revisionen vedrører.

§ 27
Efter amtsrådets, kommunalbestyrelsens og oldtidsforeningens beslutning er det op til, om den fremsatte bemærkning skal bortfalde, og der skal meddeles ansvarsfrihed for forvaltningen, eller der skal anlægges retssag til bevarelse af fondens rettigheder. . Det er op til amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen selv at bestemme individuelt. Såfremt amtskommunen, kommunen eller antikvariatet ikke ansætter søgsmål mod forvaltningen, som revisionspåtegningen vedrører, inden et år efter, at bestyrelsen har forelagt årsregnskabet og øvrige regnskabsbilag til revisorerne, anses det for decharge. er blevet bevilget. Uanset at der er meddelt ansvarsfrihed, kan sagen rejses på grundlag af en strafbar handling, hvor frifindelsen ikke åbenbart også henviser til denne handling.

Kontrol og gennemsigtighed

§ 28
Amtsrådets forvaltningsudvalg, kommunalbestyrelsen og antikvitetsforeningens bestyrelse har til enhver tid ret til at tage del i fondens regnskaber og øvrige dokumenter og i øvrigt modtage oplysninger fra fondens bestyrelse om fondens forhold.

§ 29
Bestyrelsen udarbejder en årsberetning for hvert kalenderår, som indeholder en oversigt over fondens virksomhed i årets løb. Indberetningen skal senest seks måneder efter udgangen af det år, hvori indberetningen er påtænkt, forelægges amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen.

§ 30
For så vidt angår aktindsigt i fondens dokumenter skal der tages hensyn til de for kommunale myndigheder gældende bestemmelser om offentlighed og hemmeligholdelse af offentlige dokumenter.

§ 31
Bestyrelsens beslutning om køb eller salg af ejendom eller beslutning om at søge pant i fondens ejendom forelægges amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen og får først virkning, når de har givet deres godkendelse.

§ 32
Bestyrelsens beslutning om mere omfattende om-, til- eller nybygning af fondens ejendom forelægges amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen og kan ikke tvangsfuldbyrdes, før de har givet deres godkendelse.

§ 33
Bestyrelsen er ikke berettiget til i samme kalenderår at optage lån eller stille garanti for et højere samlet beløb end SEK 10.000 uden godkendelse fra amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen.

§ 34
Amtsrådet, kommunalbestyrelsen og Oldsagsforeningen træffer afgørelse om vederlaget til de af disse udpegede bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

§ 35
Fonden er fritaget for tilsyn i henhold til lov af 24. maj 1929 om tilsyn med fonde.

Ændring af fondens vedtægter og opløsning af fondens kapital

§ 36
Fondens vedtægter kan ændres ved beslutning af amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsmindeforeningen.

§ 37
Efter beslutning i amtsrådet, kommunalbestyrelsen og fortidsminderforeningen ophører fondens virksomhed, hvis betingelserne herfor er ophørt eller væsentligt ændret. Sker dette, skal fondens resterende formue i overensstemmelse med gældende vedtægtsbestemmelser overdrages til en anden organisation, der er villig til at fungere som forstander for amtsmuseet.

§ 38
For at være gyldige skal disse vedtægter være vedtaget af Kalmar Amtsråd og Byrådet i Kalmar Kommune samt af Kalmar Amts Oldsagsforening.

Vedtægter for Kalmar amtsmuseum (pdf, nyt vindue)