Svenska kyrkan

Vi kan hjälpa er att ta hand om era värdefulla inventarier! 

Konservering innebär att bevara föremål. Men Svenska kyrkans föremål ska ju inte bara bevaras. De ska i många fall även användas. Konserveringen på Kalmar läns museum har mångårig erfarenhet av arbete med kyrkliga inventarier och strävar efter goda samarbeten där vårt arbete och våra kunskaper ska utgöra ett stöd för er verksamhet. Eller: Med vårt arbete och våra kunskaper vill vi vara ett stöd för er och era verksamheter. 

Vi erbjuder:

 • Konservering och restaurering av kyrkliga inventarier. Textil, måleri och i vissa fall trä och metall
 • Sanering av föremål angripna av mögel eller skadedjur
 • Inventeringar, åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar
 • Underlag till Vård- och underhållsplaner
 • Rådgivning och föreläsningar
 • Antikvarisk medverkan vid till exempel anskaffning av förvaring eller montrar

Vi är väl införstådda med den administration som finns kring de kyrkliga inventarierna i form av tillstånd och ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning, och är gärna behjälpliga med era eventuella frågor kring det.

Tillstånd och Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

De kulturhistoriskt värdefulla inventarierna skyddas av Kulturmiljölagen. Det innebär att de ska förvaras och vårdas väl, finnas med i inventarieförteckningen och att de inte får förändras eller flyttas utan Länsstyrelsens godkännande.

När något av era föremål behöver konservering kontaktar ni först oss. Vi besiktigar föremålet och upprättar ett åtgärdsprogram och en kostnadsberäkning. Åtgärdsprogrammet innehåller all information som Länsstyrelsen behöver för att kunna ta beslut. Kostnadsberäkningen kan vi skriva så att den gäller för utförande så snart som möjligt, men vi kan också göra en kostnadsberäkning som ni använder för att söka Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). KAE är ett statligt bidrag som söks via stiftet på hösten. Det tar ganska lång tid att få svar. Efter positivt besked har ni sedan två år på er att använda bidraget. Därför beräknar vi kostnaden vid KAE-ansökan för utförande ett par, tre år framåt i tiden.

Åtgärdsprogrammet skickar ni till er Länsstyrelse tillsammans med deras blankett (ifylld) för ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen 4 kap Kyrkliga kulturminnen.

KAE ansöker ni om hos ert stift.

Efter konserveringen upprättar vi en rapport med den information som stift och Länsstyrelse kräver.

Processen i korthet   

 1. Behov av konservering upptäcks
 2. En konservator kontaktas
 3. Konservatorn upprättar åtgärdsprogram och kostnadsberäkning
 4. Kyrkan ansöker om tillstånd
 5. Kyrkan ansöker om KAE
 6. Besked inväntas
 7. Kyrkan kontaktar konservatorn för beställning av utförande
 8. Konservatorn utför arbetet och upprättar en rapport
 9. Rapporten skickas till Stiftet för rekvirering av KAE och till Länsstyrelsen

Ni kan läsa mer om KAE på Svenska kyrkans hemsida och er stiftsantikvarie kan också vara behjälplig.

Riksantikvarieämbetet tillhandahåller en skrift som heter Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen. Den kan laddas ner gratis från deras hemsida.

Textilier och metaller i helig tjänst

Kalmar läns museums konservatorer har deltagit i två stora inventeringar av kyrkliga inventarier i Växjö stift – en av textil och en av metallföremål. Inventeringarna har bland annat mynnat ut i två böcker. De båda böckerna, som givits ut av Växjö stift, är antologier och genom sina olika artiklar belyser de föremålens symbolik, estetik, teknik och historia. Länsmuseets konservatorer bidrar med flera artiklar.

Textilier i helig tjänst (arken.se, nytt fönster)

Metaller i helig tjänst (arken.se, nytt fönster