30 oktober 2012

Aspen 26. Arkeologisk förundersökning 2009.

Länsmuseet gjorde på uppdrag av Kalmar Energi och Värme under mars månad 2009 en förundersökning i form av schaktövervakning i Kv Aspen 26 inför nedläggande av fjärrvärme. Kvarteret ligger inom fornlämningsområde 94 Kalmar stad, kulturlager från medeltid till 1600-tal. Under de senaste 20 åren har det gjorts ett flertal undersökningar i anslutning till det aktuella undersökningsområdet. De undersökningar som har gjorts i området har varit enklare dokumentationer men visar att det i området finns partier med bevarade kulturlagersekvenser från medeltid och senare. Vid den nu aktuella förundersökningen påträffades inget av antikvariskt intresse.  Ladda ner rapporten