30 oktober 2012

Att bana väg genom kulturlandskapet. Kulturhistorisk förstudie inför Förbifart Färjestaden 2012.

Kalmar läns museums arkeologienhet har fått i uppdrag av Vectura AB att utföra en kulturhistorisk förstudie i anslutning till Färjestaden och Torslunda/Skogsby på Öland. Området är aktuellt för trafikförbättringar, "Förbifart Färjestaden", och då Länsstyrelsen gjort bedömningen att projektet berör betydande värden för såväl natur- som kulturmiljövården har det ansetts nödvändigt att närmare utreda detta. Läs mer