30 oktober 2012

Boplats och stensättning i vägen för vägen. Arkeologisk förundersökning 2010.

Trafi kverket Region Sydost planerar att uppföra mitträcke för s.k. 2+1-väg och i samband med detta krävs bl.a. justering ar av anslutningar och passager till mindre vägar samt vissa nysträckningar av ägovägar. Den utredning som genomfördes i oktober 2009 visade attfornlämning berörs av exploateringen inom ett par begränsade ytor. Den aktuella förundersökningen omfattade en mindre boplatsyta Västra Ed 345, en stensättning Västra Ed 71:1 samt en aktivitets yta Västra Ed 346. Läs hela rapporten