30 oktober 2012

Boplatslämningar från bronsålder. Förundersökning 2011.

Kalmar läns museum fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län att utföra en arkeologisk förundersökning på fastigheten Klinta 5:42 inom fornlämningen RAÄ Köping 215:1, Borgholms kommun, Öland, i samband med husbyggnation och dragning av ledningschakt. Inom fornlämning RAÄ 215:1 har en mängd antikvariska ingrepp skett de senaste 35 åren. Utifrån det rådande kunskapsläget fanns det därför goda skäl att boplatslämningar såväl som gravar skullen kunna komma att beröras i samband med markexploatering. Läs mer