30 oktober 2012

Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2010.

Trafikverket har sedan flera år planerat för en ny förbifart strax norr om Målilla samhälle i Hultsfreds kommun. Inför dessa planer har ett flertal arkeologiska insatser genomförts. Åren 1998-2000 utförde Kalmar läns museum arkeologiska utredningar. Den första etappen av utredningarna utgick från områdets topografi och kända fornlämningsbild och identifierade utifrån dessa iakttagelser ett antal möjliga fornlämningsområden. Vid den andra etappen kontrollerades fornlämningsförekomsten inom dessa med hjälp av sökschakt och provgropar. Fornlämningar påträffades i form av bland annat härdar, flintavslag och kolbottnar. Utredningen föreslog att tre av de identifierade lägena skulle genomgå arkeologisk förundersökning inför det planerade vägbygget. Först 10 år senare, under våren 2010, blev det aktuellt att genomföra förundersökningen inom dessa tre ytor. Förundersökningsområdena begränsades av det planerade arbetsområdet för vägen, vilket varierar i bredd mellan ca 15 och 40 m. Längs delar av sträckan var även cykelvägar och parallellvägar aktuella, vilka också omfattades av förundersökningen. Ladda ner