30 oktober 2012

Deponeringar i en grund våtmark. Arkeologisk utredning etapp 2, 20

I samband med Eolus Vind AB:s planerade utökning av den befintliga vindparken vid Stora Hagelunda, Öland, med tre nya vindkraftverk genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk utredning, etapp två, i april 2011. Utredningsområdet avgränsades till platserna för de planerade verken 7 och 8. Inom det avsedda exploateringsområdet finns idag inga kända fornlämningar men Länsstyrelsen bedömde utifrån topografi, fornlämningsbild samt företagets omfattning att en arkeologisk utredning etapp 2 var motiverad. Läs mer