22 april 2013

En tidigmedeltida gård i Prästhag. Särskild arkeologisk undersökning 2009

    Under tre veckor i juni och juli 2009 genomförde Kalmar läns museum en särskild arkeologisk undersökning i Prästhag strax söder om Köpingsvik på Öland. I området planerades för nybyggnation, och vid undersökningen hittades resterna efter omfattande bebyggelse i form av minst sex stolpburna byggnader, hägnader, flera brunnar samt avfallsgropar i vilka hela och trasiga föremål, matavfall med mera hamnat. Föremål och analyser visar att lämningarna kan dateras till ca 900-1250 e.Kr. d.v.s. sen vikingatid och tidig medeltid. Fyndet av en agrar tidigmedeltida gårdsenhet på Öland kan betraktas som unikt, och det är första gången som vi ges en möjlighet att arkeologiskt undersöka bebyggelse av den här typen på ön. Dateringen av gårdsbebyggelsen i Prästhag stämmer dessutom i tid väl överens med handelsplatsen i Köpingsvik ett kort stycke norrut, och det är rimligt att tänka sig att den undersökta gården på något sätt stått i relation till denna. En tolkning som förs fram är att den tidigmedeltida bebyggelsen i Prästhag utgör en föregångare till Köpings prästgård, som idag är belägen mindre än 100 m österut. I rapporten presenteras undersökningen i detalj, och den tidigmedeltida gårdens datering, funktion och omgivning diskuteras.