30 oktober 2012

En vikingatida härd i Strandskogen. Arkeologisk förundersökning 2011.

Under tre dagar i september 2011 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7, Glömminge socken på Öland. Förundersökningen föranleddes av att företaget Sven-Lars i Saxnäs AB planerar att uppföra ett nytt villaområde med ett 30-tal villor. Inför planerad exploatering genomfördes redan 2009 en arkeologisk utredning där Kalmar läns museum kunde konstatera att fast fornlämning skulle komma att beröras av arbetsföretaget. Av denna anledning beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att åtgärd i form av en arkeologisk förundersökning skulle föregå vidare planering av arbetsföretaget. Läs mer