30 oktober 2012

Från gård till gård – ett hägnadssystem. Arkeologisk förundersökning 2011.

Borgholm energi AB, på uppdrag åt ÅF Industry AB, planlade för anslutning med jordkablar av fyra vindkraftverk vid Räpplinge-Svarteberga. Kabeldragningen kom att beröra ett område av riksintresse för kulturmiljö i Kalmar län; Borgholm - Räpplinge. Vid Strömbacka kom jordkablarna att passera fornlämningarna Rää  Räpplinge 150:1-3 och 151:1, ett järnålderslandskap bestående av husgrunder, hägnadssystem och röjningsrösen. Cirka 300 meter av sträckningen bedömdes följaktligen gå igenom ett fornlämningsområde. På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län utförde därför Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning av området. Läs mer