30 oktober 2012

Konditoriet i Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning 2009.

Under tre dagar i oktober genomfördes två mindre arkeologiska förundersökningar inom fastigheten Klinta 4:14, Köpingsvik socken, Öland.   Syftet med den första förundersökningen, vilken utfördes den 13-14 oktober, var att bedöma hur stor skada den olovliga schaktning som företagits i samband med nybyggnation på fastigheten hade gjort på fornlämningen RAÄ 216.   Den andra undersökningen, som utfördes den 21 oktober, syftade till att övervaka schaktning av en ny yta framför den befintliga huskroppen samt att dokumentera och rensa fram profilerna.  Läs mer