30 oktober 2012

Korngatan – ett stycke 1600-tal. Arkeologisk förundersökning 2011.

I samband med anläggningsarbeten i Kalmar stadspark inför uppförandet av en lekställning inom en äldre lekplats gjorde Kalmar läns museum en förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Exploatör var Kalmar kommun och undersökningen utfördes i september 2011. Inom undersökningsytan behövde det djupschaktas för att lekställningens fundament skulle kunna appliceras på rätt djup. Två ytor blev föremål för dokumentation. Vid området för djupschakten påträffades större stenar och ett omrört kulturlager med keramik av yngre svartgodstyp vilken kan dateras till medeltid. Inom det andra undersökta området framkom resterna av en stenbroläggning tillhörande den gamla medeltida Korngatan.  Läs mer