25 juni 2020

Länsmuseet starkt kritisk till planerna på ett stort hotell framför slottet

    Kalmar kommuns planer på att bygga ett stort hotell i Ölandshamnen möter ännu en gång kritik från länsmuseet. Länsmuseet menar bl a platsen inte är lämplig att bebygga med så höga, sammanhängande och stora volymer som aktuellt förslag medger och att förslaget medför en stor påverkan på stadsbilden som i sin tur skadar riksintresset för kulturmiljövården. Genom att bygga en så stor byggnad på platsen kommer de visuella sambanden mellan Kvarnholmen och slottet påverkas starkt negativt och det blir svårare för människor att förstå de funktionella sambanden mellan Kvarnholmen och slottet. Läs länsmuseets yttrande här.