30 oktober 2012

Liv eller död vid Mellstaby. Arkeologisk utredning 2012.

Inom utredningsområdet planeras anläggande av en våtmark med damm. Före den nu genomförda utredningen fanns inga registrerade fornlämningar inom utredningsområdet men Länsstyrelsen bedömde utifrån topografi, fornlämningsbild samt företagets omfattning att en arkeologisk utredning etapp 2 skulle utföras. Under två dagar i juni utförde Kalmar läns museum den arkeologiska utredningen. Området omfattade en ca 30 000 kvm stor yta. Läs mer