30 oktober 2012

Mörghult, röjningsröser och björnbärssly. Arkeologisk utredning 2010.

Under en vecka i september 2010 utförde Kalmar läns museum i samarbete med Smålands museum en särskild utredning etapp 2 av ett röjningsröseområde, RAÄ 291 Gladhammar socken, på fastigheten Mörghult 1:5. Anledningen var att området planeras att tas i bruk för täktverksamhet. Inom området påträffades 14 röjningsrösen och en stentipp. Syftet med utredningen var att, efter utförd undersökning, skulle alla lämningar inom området vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus. Läs hela rapporten