18 maj 2020

Nu startar undersökningarna på Öjabymotet utanför Växjö

  Idag den 18 maj startar en större arkeologisk undersökning norr om Växjö, strax väster om flygplatsen, i ett  Öjaby, norr om Växjö.

  Arbetet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan arkeologer från Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum och arkeologer från Jönköpings läns museum. De arkeologiska undersökningarna görs eftersom ett ca 220 hektar stort skogsområde ska användas för bebyggelse – ett område där det finns lagskyddade fornlämningar.

  Gravrösen, boplatser och fossil åkermark ska undersökas

  Fornlämningarna som ska undersökas är av olika karaktärer och från olika tidsperioder. Framförallt är det fråga om fossil åkermark, vilket innebär stenröjda ytor och upplagda röjningsrösen. När området förundersöktes förra året daterades flera av dem och därför vet vi att några kan dateras till bronsåldern och järnåldern, perioden ca 1500 f. Kr.–600 e. Kr.  Dessutom ska några förhistoriska boplatser och ett par större gravrösen undersökas. Liknande gravrösen undersöktes förra året på en plats strax söder om Öjabymotet, kallad Snapperisskogen. I dessa hittades flintdolkar och flintspetsar, som kan datera gravrösena till slutet av stenåldern, ca 1800 f. Kr. Vår förhoppning är att även gravrösena på Öjabymotet gömmer spännande fynd och berättelser som vi kan dela med oss av framöver.

  De arkeologiska undersökningarna kommer att pågå till mitten av juli.

  För mer information, kontakta gärna:
  Projektansvarig Museiarkeologi sydost: Andreas Emilsson, 0480-451333
  Kontaktperson Jönköpings läns museum: Kristina Jansson, 070-6243090