30 oktober 2012

Ny parkeringsplats vid Rockneby skola. Arkeologisk förundersökning 2012.

I samband med att Kalmar kommun vill anlägga en ny parkeringsplats vid Rockneby skola, knappt 2 mil norr om Kalmar, genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Kalmar kommun. Undersökningen påkallades av att det inom området för den nu planerade exploateringen finns ett större gravfält från järnålder registrerat, Raä 73:1, samt de närliggande fasta fornlämningarna 74:1 och 75:1. Läs mer