22 april 2013

Prakthus i Gamla stan? Arkeologisk förundersökning 2012.

    Under januari 2012 utförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning 94. Förundersökningen föranleddes av att husägaren skulle dränera grunden på sitt hus. Man hade påbörjat schaktningen utan tillstånd från Länsstyrelsen, vilket uppmärksammades. Kalmar läns museum fick därför i uppdrag av Länsstyrelsen att åka till platsen och besiktiga vad som ägde rum. Väl på plats kunde det konstateras att man redan hunnit gräva upp och lägga igen schakt på tre sidor runt om den befintliga byggnaden. Arbetet fick avbrytas och fastighetsägaren fick ansöka om tillstånd enl 2 kap 13§ kulturminneslagen. Länsstyrelsen fattade beslut om att den återstående delen av schaktningen skulle utföras som förundersökning genom schaktningsövervakning.