30 oktober 2012

Schaktning för ladugårdsbygge vid Nedra Vannborga. Särskild arkeologisk utredning 2011.

Inför en planerad nybyggnation av ett djurstall med tillhörande anslutningsvägar i norr och söder, genomförde Kalmar läns museum på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar en arkeologisk utredning, etapp 2, inom rubricerad fastighet. Området är beläget i en fornlämningsrik bygd med närhet bl.a. till en fornborg (Raä 92:1), gravfält (Raä 93:1) från brons- och järnålder. Flera lösfynd i form av slagen flinta och kvarts har gjorts i närområdet.  Läs mer