30 oktober 2012

Schaktning i Kvarteret Adam 5-6. Arkeologisk förundersökning 2011.

Länsförsäkringar i Kalmar län har efter köp av aktuell fastighet inlett omfattande renoveringsarbeten, vilket även omfattar viss utbyggnation samt schaktningsarbeten för soprum, hiss och kulvertering för värmeledning. Kvarteret ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 94 Västerviks stad som utgörs av kulturlager från äldre stadsbebyggelse. Kvarteret ligger i läge vid den äldre strandlinjen och ett av de kvarstående uthusen inom kvarteret utgör en rest av den tidigare bebyggelsen, innan området norr om fastigheten fylldes ut. Länsstyrelsen beslutade att arbetet skulle föregås av en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, vilken genomfördes i månadsskiftet oktober-november 2011. Läs mer