30 oktober 2012

Slottsholmen i Västervik - länsmuseet yttrar sig om den nya detaljplanen.

Angående detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl. Västerviks stad och kommun, Kalmar län.  Kalmar läns museum har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad inom Slottsholmen som ska medge en flexibel användning med bostäder, centrumfunktion och källargarage. I direkt anslutning till byggnaden skapas möjligheter att anlägga bryggor för småbåtshamn, bastu, kiosk och terass/promenaddäck. Slottsholmen ligger inom en miljö av riksintresse för kulturmiljövården, K90 Västerviks stad, där Slottsholmen är en viktig del. Slottsholmen ingår dessutom i fornlämningsområde Västerviks stad, Raä Västervik 94. Inom planområdet på Slottsholmen ligger ruinen efter Stegeholms borg, fornlämning Raä Västervik 51:1. I vattnet strax väster om Slottsholmen finns rester efter en hamnanläggning, fornlämning Raä Västervik 186. Detaljplanen har föregåtts av en kulturhistorisk utredning där Slottsholmen bedöms vara en plats med mycket höga kulturhistoriska värden, bl.a. därför att platsen utgör själva startpunkten för staden Västerviks tillblivelse. Inom planområdet finns, förutom slottsruinen, flera kulturhistoriskt intressanta element knutna till dess historiska utveckling, såsom parkanläggningen, brovaktarstugan och flera marina lämningar. Gällande den befintliga restaurangbyggnaden bedöms i utredningen att alltför stora originalpartier av byggnaden är utbytta och förvanskade för att man utifrån ett kulturhistoriskt värde ska kunna hävda ett bevarande. Det bör påpekas att planområdet har utökats mot öster (vattenområde) jämfört med det område som var aktuellt för den marinarkeologiska undersökningen i utredningsskedet. De östligaste delarna av planområdet har således inte undersökts. Den kulturhistoriska utredningen ger antikvariska rekommendationer avseende Slottsholmens fortsatta utveckling. Rekommendationerna finns tydligt redovisade i planbeskrivningen, vilket är positivt. Kalmar läns museum kan samtidigt konstatera att planen på flera punkter går stick i stäv med de givna rekommendationerna. 1.      Kalmar läns museum anser att brovaktarstugan i första hand bör stå kvar på sin plats, i andra hand flyttas inom Slottsholmen. I detaljplanen föreslås brovaktarstugan flyttas till Västerviks museum Kulbacken. Som framkommer i den kulturhistoriska utredningen är en flytt av brovaktarstugan högst olämplig ur antikvarisk synpunkt. Byggnadens främsta värde ur kulturhistoriskt perspektiv är påtagligt knutet till platsen, ett värde som helt utplånas om byggnaden flyttas bort från sitt sammanhang.     2.      Kalmar läns museum anser att den tillåtna byggnadsvolymen väsentligen måste minskas. Riksintresset uttrycks som ”stadens siluett med Stegeholms borgruin som minner om stadens grundläggning och medeltida strategiska läge vid inloppet till Gamlebyviken”. Om den i planen föreslagna byggrätten utnyttjas till fullo, kommer nybyggnaden att få en volym som påtagligt påverkar såväl stadsbilden som uppfattningen av slottsruinen, vilket också konstateras i planbeskrivningen. Till skillnad från Västerviks kommun gör Kalmar läns museum bedömningen att en sådan påverkan sannolikt medför skada på riksintresset. I den kulturhistoriska utredningen ges rekommendationen att: ”den kulturhistoriskt mycket viktiga slottsruinen skall förbli ett framträdande element på Slottsholmen och i stadssiluetten.” och att ”En eventuell nybyggnad får inte förta upplevelsen, utan måste ha ambitionen att underordna sig ruinen och ta hänsyn till den utmärkande platsen.”       3.      Kalmar läns museum anser att planen med större tydlighet bör främja holmens offentliga karaktär. Detaljplanen tillåter bostäder i huvudparten av den stora nybyggnad som planeras. I den kulturhistoriska utredningen konstateras att holmen utgjort ett publikt rum för rekreation och nöje åtminstone de senaste 120 åren. I utredningen ges rekommendationen: ”Det är viktigt att planområdet även fortsättningsvis har en tydlig offentlig karaktär, vilket med fördel även kan förstärkas”. Planen innehåller många goda tankar om publika funktioner, vilka tycks avslöja en strävan att vitalisera Slottsholmen, en av stadens viktigaste och vackraste platser. Kalmar läns museum ställer sig tvekande till om detta kan uppnås genom att platsen bebyggs med ett stort bostadshus.      Veronica Olofsson                                    Liselotte Jumme  antikvarie                                                 enhetschef, antikvarie