30 oktober 2012

Valnötsträdet 1 och 2

År 1985 schaktade Kalmar kommun för ledningar inom kvarteret Valnötsträdet 1 och 2. Kvarteret ligger inom de centrala delarna av det som utgör fornlämning Raä 94, Kalmar stad. Schaktningen följdes av en arkeolog och på en mindre del av sträckan återfanns kulturlager med fynd av bland annat keramik och avsågade horn och hornbitar samt en s k vävkam från kamtillverkning.  Valnötsträdet 1 och 2 är en sammanställning gjord 2009 av det dokumentationsmaterial som finns från undersökninge. Ladda ner rapporten