Om museet

  Kalmar läns museums historia

  Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871. Föreningen flyttade in i Kalmar slott som på så sätt öppnades och blev ett viktigt besöksmål för allmänhet och skolor i regionen. Samlingarna var från starten inriktade på förhistoria och allmoge, men utvidgades snart till att även omfatta högrestånds- och hantverkssamlingar. Redan tidigt började museet under Riksantikvarieämbetets ledning att arbeta med regional kulturminnesvård (fornminnen, kyrkor, medeltidsstäder, allmogebebyggelse) och från 1927 utgick också ett statsbidrag för uppdraget. Från att stabilt haft en stab på ca fem personer och ett besöksantal på ca 30 000 under närmare 100 år, expanderade verksamheten kraftigt på 1960-talet och framåt.

  Några viktiga milstolpar:

  1977 ombildades museet till en stiftelse med Kalmar läns hembygdsförbund, Region Kalmar och Kalmar kommun som huvudmän.

  1981 togs ett strategiskt beslut att ta ansvar för de marinarkeologiska undersökningarna vid regalskeppet Kronan.

  1984 tillkom Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse. 1987 fick museet nya efterlängtade utställnings- och kanslilokaler i före detta Ångkvarnen på Kvarnholmen i Kalmar.

  1995 övertog Kalmar kommun verksamheten på Kalmar slott.

  1997 initierade museet "Salvestaden" i slottets vallgrav (lades ner 2007).

  2000 tillkom Stiftelsen Wimmerströmska gården i Västervik.

  2002 övertog länsmuseet driften av Eketorps borg på Öland av Riksantikvarieämbetet.

  2009 bildades ett Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik i samverkan med Sveriges hembygdsförbund.

  2012 invigdes nya museimagasinet i f.d. Volvofabriken.

  Ångkvarnens historia

  I Ångkvarnen finns idag museets utställningar med Regalskeppet Kronan och Jenny Nyström som stående attraktioner. Därutöver skiftar tillfälliga utställningar om samhällsaktuella och kulturhistoriska ämnen. Här finns också ett arkiv och bibliotek.

  Ungefär hälften av museets stora verksamhet finns ute i länet. Museet tar fram ny kunskap, ger råd och information om byggnadsvård, kyrkor, kulturlandskapet, arkeologi och marinarkeologi. Länsmuseet har också en unik och omfattande verksamhet inom kulturmiljöpedagogik med tidsresor i hela länet. Ur detta har ett Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik vuxit fram som ska vara en spjutspets- och utbildningsorganisation för kulturmiljöpedagogik i Sverige och andra länder.

  Länsmuseet är även engagerat i kulturturistisk verksamhet och driver besöksplatsen Eketorps borg på Öland i egen regi och hjälper till att utveckla andra besöksmål i länet.

  Kalmar Ångkvarns historia börjar 1847 då ett konsortium av fyra kalmarföretagare, startade en ångkvarn i en äldre byggnad i kvarteret. Imperiebyggaren Johan Jeansson tog senare över och utvidgade rörelsen till att omfatta nya byggnader i hela kvarteret. Vid hans död 1896 var Kalmar ångkvarn Skandinaviens största privatägda kvarn.

  Sonen John fortsatte sedan expansionen. 1898 lät han bygga Sveriges första riskvarn och importerade ris från det exotiska Burma. Bland de många produkter kan nämnas Kalmar vapen, Victoria walsmjöl, Kalmar rågsikt, Kalmar hushållsris och Svea havregryn. Glansperioden varade fram till början av 1950-talet. Ändrade kostvanor och ökad konkurrens ledde till nedläggning 1957.

  1981 köpte Kalmar kommun hela kvarnkvarteret som rustades upp och byggdes om till Kalmarsalen, (silon), länsmuseum (kvarnbyggnaden) och socialförvaltning (riskvarnen). Inflyttningarna kunde ske i slutet av 1980-talet.

  Länsmuseibyggnaden

  Den nuvarande länsmuseibyggnaden uppfördes 1932 i fem våningar för Kalmar Ångkvarn som spannmålsmagasin. Stadsarkitekten J Fred Olson ritade byggnaden 1930 -31 med krenelering och allt. När en brand 1935 förstörde den ursprungliga kvarnen i den äldsta delen av kvarteret i nordväst, flyttade man istället över kvarnmaskineriet hit, efter att ha byggt på huset med en våning till det utseende det har idag. Den förra kvarnbyggnaden fick i stället bli magasin. Efter kvarnrörelsens nedläggning fick byggnaden förfalla tills Kalmar kommun tog över ägarskapet 1981. Tillsammans med landstinget finansierade man en upprustning och ombyggnad av den tidigare kvarnbyggnaden för länsmuseet, som kunde öppna i nya lokaler i juni 1987.

  Museichefer

  Johan Anders Södermark 1872-1881

  Läroverksadjunkt Herman Horn 1878-1884

  Fil. dr. Fabian Julius Baehrendtz 1884-1919

  Läroverksadjunkt Ernst Hilldorf 1914-1929

  Fil. dr. Manne Hofrén 1924-1962

  Docent Dagmar Selling 1963-1972

  Fil. lic. K-G Pettersson 1973-1983

  Fil. kand. (senare Fil. dr.)  Dag Widholm 1984-1997

  Fil. kand. Maria Malmlöf 1998-2010

  Fil. kand. Örjan Molander 2010