svensk kirke

Vi kan hjelpe deg med å ta vare på ditt verdifulle varelager! 

Bevaring betyr å bevare gjenstander. Men den svenske kyrkans gjenstander skal ikke bare bevares. I mange tilfeller må de også brukes. Konserveringsavdelingen ved Kalmar fylkesmuseum har mange års erfaring med arbeid med kirkeinventar og tilstreber gode samarbeid hvor vårt arbeid og vår kunnskap skal understøtte din virksomhet. Eller: Med vårt arbeid og vår kunnskap ønsker vi å være en støtte for deg og dine virksomheter. 

Vi tilbyr:

 • Konservering og restaurering av kirkeinnredning. Tekstil, maling og i noen tilfeller tre og metall
 • Utbedring av gjenstander infisert med mugg eller skadedyr
 • Varelager, handlingsprogrammer og kostnadsoverslag
 • Grunnlag for Pleie- og vedlikeholdsplaner
 • Rådgivning og foredrag
 • Antikvarisk engasjement ved for eksempel anskaffelse av lager eller montrer

Vi kjenner godt til administrasjonen som finnes rundt kirkeinventar i form av tillatelser og søknader om Kirkeantikvarerstatning, og hjelper deg gjerne med spørsmål du måtte ha om det.

Tillatelse og kirkelig antikvitetsgodtgjørelse (KAE)

De kulturhistorisk verdifulle inventarene er vernet av kulturmiljøloven. Det betyr at de skal oppbevares og ivaretas godt, stå på inventarlisten og at de ikke skal endres eller flyttes uten Fylkesnemndas godkjenning.

Når en av varene dine trenger konservering, kontakter du oss først. Vi inspiserer objektet og utarbeider handlingsprogram og kostnadsoverslag. Handlingsprogrammet inneholder all informasjon som Fylkesnemnda trenger for å kunne fatte vedtak. Vi kan skrive kostnadsoverslag slik at det er gyldig for utførelse snarest, men vi kan også lage et kostnadsoverslag som du bruker til å søke om Kirkeantikvarerstatning (KAE). KAE er et statlig tilskudd som søkes om via bispedømmet på høsten. Det tar ganske lang tid å få svar. Etter positiv melding har du da to år på deg til å bruke tilskuddet. Derfor beregner vi kostnaden for KAE-søknaden for utførelse et par, tre år frem i tid.

Tiltaksprogrammet sender du til fylkesnemnda sammen med skjema (utfylt) for søknad om tillatelse etter kulturmiljøloven kap. 4 Kirkelige kulturminner.

Du søker KAE ved ditt bispedømme.

Etter fredning utarbeider vi en rapport med de opplysninger som kreves av bispedømmet og Fylkesnemnda.

Prosessen i korte trekk   

 1. Behovet for bevaring oppdages
 2. En konservator kontaktes
 3. Konservatoren utarbeider handlingsprogram og kostnadsoverslag
 4. Kirken søker om tillatelse
 5. Kirken søker KAE
 6. Melding avventes
 7. Kirken kontakter konservator for å bestille henrettelse
 8. Konservator utfører arbeidet og utarbeider rapport
 9. Rapporten sendes til Bispedømmet for rekvirering av KAE og til Fylkesnemnda

Du kan lese mer om KAE på Svenska kyrkans hjemmeside og stiftsantikvaren din kan også være til hjelp.

Riksantikvaren gir et dokument kalt Håndbok for bestilling og gjennomføring av fredning av kirkelige kulturminner. Den kan lastes ned gratis fra nettsiden deres.

Tekstiler og metaller i hellig tjeneste

Kalmar fylkesmuseums konservatorer har deltatt i to store inventar av kirkeinventar i Växjö bispedømme – en av tekstiler og en av metallgjenstander. Inventarene har blant annet resultert i to bøker. De to bøkene, som er utgitt av Växjö bispedømme, er antologier og gjennom sine ulike artikler fremhever de gjenstandenes symbolikk, estetikk, teknologi og historie. Fylkesmuseets konservatorer bidrar med flere artikler.

Tekstiler i hellig tjeneste (arken.se, nytt vindu)

Metaller i hellig tjeneste (arken.se, nytt vindu