Aktiviteter

Enheter og ansvarsområder

Kalmar fylkesmuseums virksomhet ledes av fylkesmuseumsdirektøren og er delt inn i seks enheter med ulik driftsorientering. Hver enhet ledes av en enhetsleder som også sitter i ledergruppen. Enhetsleder har overordnet ansvar for drift, personell, resultater og budsjett for enheten og rapporterer til museumsdirektør. 

Bygningsenheten

Enheten har ansvar for antikvarisk kompetanse vedrørende bygninger og bygningsmiljø. Rådgivning om bygningsvedlikehold tilbys eiendomsbesittere som kommuner, privatpersoner, lokalsamfunn og kirkelige menigheter. Enheten deltar aktivt i verne- og utviklingsspørsmål i samfunnsplanlegging, for eksempel utvikling av kommunale kulturmiljøprogrammer. Det meste av aktivitetene gjennomføres som eksternt finansierte oppdrag og spesialinitierte prosjekter, for eksempel EU-prosjektet Unikt historisk Kalmar fylke.

Enhetsleder: Liselotte Jumme

Kontor- og serviceenheten

Enheten har ansvar for økonomi, personal- og styreadministrasjon, strategisk HR-arbeid, IT-utvikling med dataansvar, sikkerhetsspørsmål, verksted, tilsyn og vedlikehold av eiendommer og kjøretøy, tekniske installasjoner, dagbok, innkjøp av kontorrekvisita, kontorvakt og husstell. Enheten er en aktiv deltaker i arbeidet til arbeidsgiverorganisasjonen Sobona.

Enhetsleder: Björn Olsson

Offentlig enhet

Enheten har ansvar for pedagogisk virksomhet, besøksdestinasjonsutvikling og kommunikasjon. Ansvaret omfatter utstillingsproduksjon, vedlikehold og innhold, offentlige og pedagogiske opplegg og omvisninger. Enheten driver kulturmiljøpedagogisk virksomhet i Kalmar fylke med særlig fokus på barn og unge med pedagogiske opplegg, tidsreiser og kostymestudio. Under den pedagogiske enheten ligger også Bridging Ages, som er den internasjonale aktiviteten. Enheten har ansvar for markedsføring og sponsorkontakter, nettside, sosiale medier, podcast og filmproduksjon, trykkefunksjon, restaurant og kafé, konferanse samt butikk og resepsjon.

Enhetsleder: Andreas Juhl

Kronen, marinarkeologi, bevaring

Enheten omfatter Kronan-prosjektet, Kronan-utstillingen, marinarkeologisk misjonsvirksomhet, konservering av arkeologisk materiale laget av tre og metall og tekstilkonservering, samt stell av samlingene.

Enhetsleder: Lars Einarsson

Samlingsenheten

Enheten omfatter museets minnefunksjon, som har ansvar for museets bibliotek, arkiv, samlinger, foto- og digitaliseringsvirksomhet. Enheten har ansvar for både fysisk og digital arkivering samt museets dokument-, foto- og dagbokforvaltning.

Enhetsleder: Maria Höijer

Museumsarkeologi sørøst

Enheten har ansvar for arkeologisk misjonsvirksomhet og kunnskapsbygging. Her ligger også hovedansvaret for kulturlandskapsspørsmål og GIS-forvaltning. Enheten er oppdragsfinansiert gjennom eksternt finansierte oppdrag og spesielt initierte prosjekter. Rektor er Kalmar fylkesmuseum. Innenfor enheten ligger også Sandby boligprosjekt og næringsforskerskolen Grasca. Virksomheten har en filial i Växjö.

Fungerende enhetsleder: Johan Åstrand

Geografisk operasjonsområde

Fylkesmuseets virkeområde er i hovedsak Kalmar fylke. Vi utvider også til nabofylkene og videre nasjonalt gjennom ulike fellesprosjekter og oppdrag med andre museer, nasjonale organisasjoner eller lignende. 

Finansiering

Museets virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra stifterne, gjennom besøksinntekter, gjennom oppdragsvirksomhet (salg av tjenester), gjennom bidrag til spesielle prosjekter og i mindre grad privat sponsing.