Styre og vedtekter

Stiftelsen Kalmar fylkesmuseum

Kalmar fylkesmuseum er en stiftelse. Stifterne er Region Kalmar fylke (tidligere fylkeskommune i Kalmar fylke), Kalmar kommune og Kalmar fylkes kommunelag.

I tillegg til Stiftelsen Kalmar fylkesmuseum har fylkesmuseet også ansvar for:

 • Jenny Nyströms og Curt Stoopendaals stiftelse
 • Wimmerströmska gårdsstiftelsen i Västervik
 • Krusenstiernska gårdsstiftelsen (med Kalmar kommune)
 • Bridging Ages (en ideell forening med internasjonalt fokus og med base i Kalmar).

Fylkesmuseet forvalter også Liss-Erik Björkmans fond.

Stiftelsen Kalmar fylkesmuseum ble opprettet i 1977 og har sine røtter i Kalmar fylkes fornminneforening fra 1871. Stiftelsens fulle navn er Stiftelsen Kalmar fylkesmuseum. Navnet kan skrives Kalmar läns museum, forkortet KLM, eller bare fylkesmuseet dersom det er åpenbart hvilket fylkesmuseum som menes.  

Virksomheten som Kalmar fylkesmuseer driver hviler på selvstendighet, selvstendighet og et vitenskapelig grunnlag. Kalmar fylkesmuseum drives som en stiftelse, som sikrer driftsfriheten på en sterk måte. Til støtte for museenes uavhengighet ligger styreformen, museumsloven og kulturminneproposisjonen. Museet har ingen eiere som kontrollerer museets drift, selv om Region Kalmar fylke og Kalmar kommune er viktige bidragsytere.  

Kalmar fylkesmuseums styre

Styremedlem

Museets styre består av ni medlemmer og ni varamedlemmer. Av disse har de respektive stifterne oppnevnt tre medlemmer og tre varamedlemmer. Region Kalmar län oppnevner styrets leder. Oppdraget som styremedlem er ikke av partipolitisk karakter og tilsvarer et oppdrag som medlem av kommunalt selskap eller tilsvarende. Styrets funksjonstid er sammenfallende med kommunevalget.

Kalmar fylkesregion

Kalmar kommune

Kalmar fylkes kommunelag

Jonas Hellberg, innkaller Ing-Marie Karlsson (ny) Lisbeth Svensson
Daniel Lindvall (ny) Christopher Dywick Lisbeth Lennartsson
Jörgen Olsson (ny) Bengt Skoog Hans Ålund
Erstatning Erstatning Erstatning
Daniel Ståhl (ny) Ulf Bexell Ann-Marie Hagelin
Ola Gustafsson (ny) Kai Holst Dea Carlsson
Christina Lönnqvist (ny) Jenny Melander Anders Åkesson 

 

Gruppebilde av Kalmar fylkesmuseums styre 2023-2026. Bakre rekke fra venstre til høyre: Ola Gustavsson, Daniel Ståhl, Christoffer Dyvik, Jonas Hellberg, Kaj Holst, Bengt Skoog, Daniel Lindvall. Nederste rad fra venstre til høyre: Christina Lönnqvist, Ann-Marie Hagelin, Lisbeth Svensson, Lisbeth Lennartsson, Ing-Marie Carlsson, Hans Ålund. Ulf Bexell, Jörgen Olsson, Jenny Melander, Dea Carlsson og Anders Åkesson mangler på bildet.

Styrets arbeid

Styrets overordnede oppdrag er å arbeide sammen for stiftelsens formål slik det kommer til uttrykk i styrets vedtekter. 

Styret fatter vedtak om budsjett og virksomhetsplan, regnskap, organisering og ansvarsområder på enhetsnivå, samt andre større endringer i virksomhetens retning. Styret ansetter museets administrerende direktør, som har tittelen museumsdirektør, som organiserer og leder museets løpende arbeid og er ordfører for styret. Styret vedtar i tillegg til Kalmar fylkes museumsstiftelse også Jenny Nyströms og Curt Stoopendaals stiftelse og Liss-Erik Björkmans stiftelse.

For styret er det sentralt å respektere museenes uavhengighet og profesjonalitet. For å sikre at alt museet viser er fritt for politisk påvirkning hold brettet på en armlengdes avstand museets faglige ledelse i alle spørsmål om utstillinger og offentlig virksomhet. 

Styrets arbeid skjer innenfor rammen av de formelle styremøtene som avholdes fire ganger i året. Innimellom er det jevnlig kontakt mellom styreleder og museumsdirektør for å diskutere den løpende virksomheten og sørge for at styrets vedtak blir gjennomført.  

Vedtekter for stiftelsen 

Stiftelsens navn, sete og formål

§ 1
Stiftelsens navn er Stiftelsen Kalmar läns museum.

§ 2
Stiftelsens styre holder til i Kalmar.

§ 3
Stiftelsens formål skal være å forvalte stiftelsens samlinger, bygninger og grunnarealer og holde disse tilgjengelige for allmennheten i forsvarlig utstrekning. Stiftelsen skal i hovedsak innenfor Kalmar fylke drive og fremme kulturminnevern og museumsvirksomhet samt annen dermed forenlig virksomhet, samt være oppdragsgiver for riksantikvaren i fylket.

Stiftelsens formål skal ikke være å tjene penger.

Museumsgjenstandene og arkivene som legges til stiftelsen skal tas vare på og bevares på en trygg måte for framtidig tid. Samlingene skal oppbevares i lokaler godkjent av Riksantikvaren. Gjenstander som tilhører stiftelsens samlinger kan ikke avhendes uten samtykke fra Riksantikvaren. Stiftelsens samlinger kan ikke pantsettes.

Styret

§ 4
Stiftelsen ledes av et styre bestående av ni ordinære medlemmer, hvorav Kalmar fylkeskommune oppnevner tre medlemmer, bystyret i Kalmar kommune tre medlemmer og Kalmar fylkeskommunelag tre medlemmer. Styret velger blant sine medlemmer en leder og en nestleder. Fylkestinget oppnevner ett av sine medlemmer til å trene sammen i påvente av utnevnelse av styreleder.
For medlemmene skal det oppnevnes personlige varamedlemmer som velges i samme rekkefølge som ordinære medlemmer. Varamedlemmer overtar som styremedlemmer ved utløp av ordinært medlem og kan også ellers delta på styremøtene. Dersom et medlem eller varamedlem fratrer, skal det velges nytt for gjenværende valgperiode.

§ 5
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en funksjonstid regnet fra 1. januar året etter det året det har funnet sted stortingsvalg til fylkesting og kommunestyre.

Personalrepresentasjon i styret

§ 6
Maksimalt tre representanter for stiftelsens ansatte skal møte på styremøtene. Disse skal være ansatt av stiftelsen og oppnevnes av de lokale fagforeninger som er bundet av tariffavtale i forhold til stiftelsen. Representantene for de ansatte kan delta i styrets behandling, men ikke i vedtakene. De kan imidlertid ikke delta i behandlingen av spørsmål om avtaler om lønn eller andre ytelser til ansatte.

Styrets oppgaver

§ 7
Styret representerer stiftelsen i forhold til tredjemann for domstoler og andre myndigheter.

§ 8
Det er opp til styret å ha ansvaret for at stiftelsens eiendeler blir brukt til de formål som er angitt i § 3 og å fremme at disse formålene oppfylles. Det er opp til styret å lede stiftelsens virksomhet og særlig

 • å sikre en tilfredsstillende organisering av stiftelsens virksomhet,
 • å gi, ved forretningsorden eller særskilte vedtak, nødvendige instrukser til administrerende direktør og øvrige ansatte,
 • å holde seg nøye informert om stiftelsens aktiviteter,
 • å sikre at det er en tilfredsstillende organisering for stiftelsens regnskaps- og formuesforvaltning og å føre kontroll med dette,
 • å sikre at vedtektens bestemmelser om åpenhet i stiftelsens virksomhet overholdes,
 • å rette anmodning til fylkestinget og kommunestyret om nødvendige midler til å oppfylle stiftelsens formål så langt behovet ikke dekkes av stiftelsens kapital eller på annen måte, og
 • for ellers å følge det som er foreskrevet i dette charteret.

Styrets arbeidsmetoder

§ 9
Det er formannens ansvar å sørge for at møter holdes ved behov. Styret skal imidlertid møte minst en gang i kvartalet. Dersom et styremedlem eller administrerende direktør fremsetter krav om å kalle styret, skal dennes krav imøtekommes.

§ 10
Administrerende direktør har rett til å møte i styrets møter der styret ikke bestemmer annet i en bestemt sak.

§ 11
På styrets møter skal det føres protokoll som skal attesteres av formannen og det medlem styret oppnevner. Et styremedlem, en personalrepresentant og daglig leder har krav på å få protokollført en fravikende dom fra styrets vedtak. Protokollen skal føres i nummerrekkefølge og oppbevares på en forsvarlig måte.

§ 12
Styret er beslutningsdyktig der antall fremmøtte på møtet overstiger halvparten av det totale antall styremedlemmer. Ingen sak kan imidlertid foretas, med mindre så vidt mulig alle styremedlemmer eller ved noen av dems fravær en vara for denne, samt representantene for de ansatte har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.

Styrets mening er den oppfatning som på møtet flest velgere forener seg om, og ved likt antall stemmer den oppfatning som støttes av møtelederen.

§ 1. 3
Det er opp til formannen å berolige styrets medlemmer og representantene for de ansatte til styremøtet og informere varamedlemmer om tidspunkt for møtet. Innkalling til styremøte bør sendes ut minst en uke før møtedagen.

§ 14
Et styremedlem, representant for de ansatte eller administrerende direktør kan ikke delta i behandlingen av saker som personlig angår ham eller noen som er knyttet til ham, som det fremgår av kap. 13 § 2 i rettsprosessloven om interessekonfliktdommere. Ved behandling av saker hvor et styremedlem eller annen er inhabilitet, skal han eller hun trekke seg. Han anses for ikke å være til stede ved vurderingen av om beslutningsdyktighet er etter § 12, med mindre varamannen trer i hans sted.

Arbeidsutvalg

§ 15
For forberedelse av en bestemt sak eller saksgruppe har styret rett til å opprette arbeidsutvalg.

Konsernsjefen

§ 16
Styret skal ansette en administrerende direktør, som er stiftelsens øverste tjenestemann. I styrets ledelse er han ansvarlig for den daglige forvaltningen i den utstrekning styret ikke har tillagt dette til et styremedlem eller andre ledende ansatte ved stiftelsen. Styret skal konkretisere de oppgaver som påhviler administrerende direktør, både når det gjelder stiftelsens kulturelle virksomhet og dets økonomiske forhold og andre saker av administrativ karakter.

Regnskap og revisjon med mer

§ 17
Regnskapslovens bestemmelser gjelder for stiftelsens regnskap og regnskap.

§ 18
Stiftelsens regnskap skal dekke 12 måneder. Kalenderåret skal være regnskapsåret.

§ 19
Det er styrets ansvar å ferdigstille årsregnskapet senest i mars etter regnskapsårets slutt og oversende dette til stiftelsens revisorer.

§ 20
I tillegg til styret som helhet, undertegnes stiftelsens navn av minst to medlemmer oppnevnt av styret i fellesskap eller av et medlem sammen med en annen person oppnevnt av styret. Avtaler, instrukser om stiftelsens bank- og postgirokonti, mottak eller overføring av sjekker eller postregninger utstedt til stiftelsen, kvitteringer for kontanter, verdigjenstander og lignende skal underskrives av den eller de som styret har utpekt.

§ 21
Fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen skal årlig oppnevne en revisor og en vara til denne for å gjennomgå stiftelsens forvaltning for påfølgende kalenderår.

§ 22
Som revisor og varamedlem oppnevnes en av revisorene eller vararevisorene som er oppnevnt for samme år til å granske fylkeskommunens, kommunens og fornminnesforeningens administrasjon.
Det kan ikke oppnevnes en revisor som er leder i stiftelsen eller på annen måte innehar en underordnet eller avhengig stilling som styremedlem eller daglig leder eller som leder i stiftelsen, for hvem regnskaps- eller fondsforvaltningen eller kontrollen med den er tillagt. , heller ikke noen slik person nærstående, som angitt i kap. 4 13 § 2 i rettsprosessloven.

§ 23
Styret og administrerende direktør skal gi revisor innsyn i stiftelsens bøker, regnskaper, protokoller og øvrige dokumenter samt annen bistand som kreves av ham for oppdraget. Opplysninger som revisor ber om om administrasjonen kan ikke nektes av styret eller administrerende direktør.

§ 24
Det er revisors ansvar

 • å gjennomgå stiftelsens regnskap og protokoll,
 • å foreta inventar eller kontrollere utført inventar av stiftelsens kontanter og andre eiendeler,
 • å sikre at styrets organisering av og kontroll med regnskapet og formuesforvaltningen er tilfredsstillende,
 • å gjennomgå dette etter at årsregnskapet er avsluttet, og
 • å treffe de tiltak som ellers er nødvendige for en forsvarlig utførelse av revisjonsoppdraget.

§ 25
Revisor skal avgi en beretning med redegjørelse for resultatet av revisjonen med erklæring om hvorvidt det er anmerkning til regnskapsføringen eller forvaltningen for øvrig. Dersom det gjøres merknad, skal årsaken til dette oppgis i rapporten. Revisjonsberetningen skal også inneholde en særskilt erklæring om hvorvidt ansvarsfrihet for forvaltningen godkjennes eller ikke.

§ 26
Innen utgangen av juni skal revisjonsberetningen forelegges fylkeskommunens forvaltningsutvalg, kommunestyret og styret i fornminneforeningen.

Rapporten skal legges fram til gjennomsyn og vedtak i fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen innen utgangen av oktober året etter det år revisjonen gjelder.

§ 27
Ved avgjørelse av fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen er det opp til om den fremsatte merknaden skal bortfalle og ansvarsfrihet for forvaltningen skal kunngjøres, eller søksmål til bevaring av stiftelsens rettigheter skal reises. . Det er opp til fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen å bestemme selv hver for seg. Dersom fylkeskommunen, kommunen eller fornminneforeningen ikke ansetter søksmål mot forvaltningen som revisjonsberetningen refererer til innen ett år etter at styret har oversendt årsregnskapet og andre regnskapsdokumenter til revisorene, skal det anses som utskrivning. har blitt innvilget. Til tross for at det er gitt ansvarsfrihet, kan søksmålet reises på grunnlag av en straffbar handling, der frislippet ikke åpenbart også refererer til den handlingen.

Kontroll og åpenhet

§ 28
Fylkestingets forvaltningsutvalg, kommunestyret og fornminneforeningens styre har til enhver tid rett til å ta del i stiftelsens regnskap og andre dokumenter og for øvrig motta informasjon fra stiftelsens styre om stiftelsens forhold.

§ 29
Styret skal utarbeide en årsberetning for hvert kalenderår, som inneholder en oppsummering av stiftelsens virksomhet i løpet av året. Rapporten skal forelegges fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen innen seks måneder etter utløpet av det året rapporten er tenkt.

§ 30
Når det gjelder offentlighet i stiftelsens dokumenter, skal det tas hensyn til de bestemmelser som gjelder for kommunale myndigheter om offentlighet og hemmelighold av offentlige dokumenter.

§ 31
Styrets vedtak om kjøp eller salg av eiendom eller vedtak om å søke om pant i stiftelsens eiendom skal forelegges fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen og trer ikke i kraft før de har gitt sin tilslutning.

§ 32
Styrets vedtak om mer omfattende ombygging, tilbygg eller nybygging av stiftelsens eiendom skal forelegges fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen og kan ikke tvangsfullbyrdes før de har gitt sin tilslutning.

§ 33
Styret har ikke rett til å ta opp lån eller stille garanti i løpet av samme kalenderår for et høyere samlet beløp enn SEK 10 000 uten godkjenning fra fylkeskommunen, kommunestyret og fornminneforeningen.

§ 34
Fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen vedtar godtgjørelsen til styremedlemmene og revisorer som de oppnevner.

§ 35
Stiftelsen skal være unntatt fra tilsyn i henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med stiftelser.

Endring av stiftelsens vedtekter og oppløsning av stiftelsens kapital

§ 36
Stiftelsens vedtekter kan endres etter vedtak i fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen.

§ 37
Etter vedtak i fylkestinget, kommunestyret og fornminneforeningen skal stiftelsens virksomhet opphøre dersom vilkårene for dette er opphørt eller vesentlig endret. Dersom dette skjer, skal stiftelsens gjenstående eiendeler i samsvar med gjeldende vedtekter overdras til annen organisasjon som er villig til å opptre som oppdragsgiver for fylkesmuseet.

§ 38
For å være gyldig må disse vedtektene være vedtatt av Kalmar fylkeskommune og bystyret i Kalmar kommune, samt av Kalmar fylkes fornminneforening.

Vedtekter for Kalmar fylkesmuseum (pdf, nytt vindu)