Tidsreiser i Østersjøen for samfunnsbygging (BSTT)

Kalmar fylkesmuseum har sammen med kulturarvorganisasjoner i Estland, Latvia, Litauen, Finland, Tyskland, Polen og Sverige en transnasjonal utveksling og samarbeid om utvikling av tidsreisemetoden gjennom Baltic Sea Time Travels for Community Building (BSTT). prosjekt. Prosjektet, som startet opp høsten 2022, skal koordinere organisasjoner som har jobbet med tidsreisemetodikken i lang tid. Målet er å møte hverandre, dele erfaringer og ut fra det veilede, tilpasse og fremme utviklingen av metoden og dens bruksområde.

Tidsreisemetoden er en pedagogisk metode som Kalmar fylkesmuseum utviklet på 1980-tallet og som har spredt seg over hele verden. Metoden tar utgangspunkt i den lokale kulturarven og består av en prosess i form av et rollespill. I rollespillet er alle deltakere aktive og involvert i ulike praktiske aktiviteter samtidig som de diskuterer viktige spørsmål som makt, likestilling, miljø, migrasjon eller demokrati. Ved å utvikle metoden kan barnehager og skoler utvikle undervisning og pedagogisk virksomhet. Prosjektet skal bidra til å styrke tidsmetodikkens evne til å møte morgendagens samfunnsutvikling. Innenfor Østersjøområdet er det mange kulturelle likheter og å samarbeide på tvers av geografiske grenser med kultur som virkemiddel.

Samarbeidet vil primært bestå av nettverksmøter, både fysiske og digitale, hvor ulike tema vil bli tatt opp. Det vil blant annet handle om metodeutvikling, aktuelle utfordringer i Østersjøområdet og vilkår for internasjonale samarbeid i vår region.

Prosjektperioden

oktober 2022 – mars 2024

Finansiering

Prosjektet har mottatt midler fra det svenske instituttet.