Bestuur & statuten

Stichting Kalmar County Museum

Kalmar County Museum is een stichting. De oprichters zijn Region Kalmar County (voorheen County Council in Kalmar County), Kalmar Municipality en Kalmar County Local Government Association.

Naast de Stichting Kalmar County Museum is het provinciemuseum ook verantwoordelijk voor:

 • Stichting Jenny Nyström en Curt Stoopendaal
 • Stichting Wimmerströmska boerderij in Västervik
 • Stichting Krusenstiernska boerderij (met gemeente Kalmar)
 • Bridging Ages (een non-profitorganisatie met een internationale focus en gevestigd in Kalmar).

Het County Museum beheert ook het fonds van Liss-Erik Björkman.

De Kalmar County Museum Foundation is opgericht in 1977 en vindt zijn oorsprong in de Kalmar County Antiquities Association uit 1871. De volledige naam van de stichting is de Kalmar County Museum Foundation. De naam kan worden geschreven als Kalmar läns museum, afgekort als KLM, of alleen het provinciemuseum als het duidelijk is welk provinciemuseum wordt bedoeld.  

De activiteiten die Kalmar County Museums uitvoeren, berusten op onafhankelijkheid, onafhankelijkheid en een wetenschappelijke basis. Het provinciemuseum van Kalmar wordt gerund als een stichting, die de vrijheid van handelen op een krachtige manier waarborgt. Ter ondersteuning van de verzelfstandiging van musea zijn de staatsvorm, de Museale wet en het wetsvoorstel cultureel erfgoed. Het museum heeft geen eigenaren die de activiteiten van het museum controleren, hoewel de regio Kalmar County en de gemeente Kalmar een belangrijke bijdrage leveren.  

bestuur van het Kalmar County Museum

Bestuursleden

Het bestuur van het museum bestaat uit negen leden en negen plaatsvervangers. Hiervan hebben de respectievelijke oprichters drie leden en drie plaatsvervangers benoemd. Regio Kalmar län benoemt de voorzitter van het bestuur. De opdracht als bestuurslid is niet partijpolitiek van aard en komt overeen met een opdracht als lid van een gemeentelijk bedrijf of gelijkwaardig. De zittingsperiode van het bestuur valt samen met die van de gemeenteraadsverkiezingen.

Regio Kalmar

gemeente Kalmar

Vereniging voor Lokale Overheid in Kalmar County

Jonas Hellberg, organisator Ing-Marie Karlsson (nieuw) Lisbeth Svensson
Daniël Lindvall (nieuw) Christoffel Dywick Lisbeth Lennartsson
Jörgen Olsson (nieuw) Bengt Skoog Hans lund
Vervanging Vervanging Vervanging
Daniel Ståhl (nieuw) Ulf Bexel Ann-Marie Hagelin
Ola Gustafsson (nieuw) Kaai Holst Da Carlsson
Christina Lönnqvist (nieuw) Jenny Melander Anders Akesson 

 

Groepsfoto van het bestuur van het Kalmar County Museum 2023-2026. Achterste rij van links naar rechts: Ola Gustavsson, Daniel Ståhl, Christoffer Dyvik, Jonas Hellberg, Kaj Holst, Bengt Skoog, Daniel Lindvall. Onderste rij van links naar rechts: Christina Lönnqvist, Ann-Marie Hagelin, Lisbeth Svensson, Lisbeth Lennartsson, Ing-Marie Carlsson, Hans Ålund. Ulf Bexell, Jörgen Olsson, Jenny Melander, Dea Carlsson en Anders Åkesson ontbreken op de foto.

Het werk van het bestuur

De algehele missie van het bestuur is om samen te werken aan de doelstellingen van de stichting zoals verwoord in de statuten van het bestuur. 

Het bestuur neemt beslissingen over het budget en het businessplan, de jaarrekening, de organisatie en verantwoordelijkheidsgebieden op unitniveau, evenals andere belangrijke wijzigingen in de richting van het bedrijf. Het bestuur benoemt de algemeen directeur van het museum, die de titel van museumdirecteur draagt, die de lopende werkzaamheden van het museum organiseert en leidt en de rapporteur is van het bestuur. Naast de stichting Kalmar County Museum beslist het bestuur ook over de stichting van Jenny Nyström en Curt Stoopendaal en de stichting van Liss-Erik Björkman.

Voor het bestuur staat het respecteren van de onafhankelijkheid en professionaliteit van de musea centraal. Om ervoor te zorgen dat alles wat het museum laat zien vrij is van politieke invloeden houd het bord op armlengte afstand het professionele beheer van het museum op het gebied van tentoonstellingen en openbare activiteiten. 

De werkzaamheden van het bestuur vinden plaats in het kader van de formele bestuursvergaderingen die vier keer per jaar plaatsvinden. Tussendoor is er regelmatig contact tussen de voorzitter van het bestuur en de museumdirecteur om de lopende werkzaamheden te bespreken en erop toe te zien dat de besluiten van het bestuur worden uitgevoerd.  

Statuten voor de stichting 

Naam, zetel en doel van de stichting

1
De naam van de stichting is Stiftelsen Kalmar läns museum.

2
Het bestuur van de stichting is gevestigd in Kalmar.

3
De stichting heeft tot doel de collecties, gebouwen en terreinen van de stichting te beheren en in behoorlijke mate voor het publiek beschikbaar te houden. De stichting zal voornamelijk binnen de provincie Kalmar activiteiten uitvoeren en promoten voor het behoud van cultureel erfgoed en musea, evenals andere activiteiten die daarmee verenigbaar zijn, en is tevens het hoofd van de nationale antiquair in de provincie.

Het doel van de stichting is niet het maken van winst.

De museale objecten en archieven die aan de stichting worden toegevoegd, moeten op een veilige manier worden verzorgd en bewaard voor toekomstige tijden. De collecties moeten worden opgeslagen in gebouwen die zijn goedgekeurd door de Swedish National Heritage Board. Objecten die tot de collecties van de stichting behoren, mogen niet worden verwijderd zonder toestemming van de Rijksdienst voor het Erfgoed. De collecties van de stichting mogen niet worden verpand.

Het bord

4
De stichting staat onder leiding van een bestuur dat bestaat uit negen gewone leden, waarvan de gemeenteraad van Kalmar drie leden benoemt, de gemeenteraad van de gemeente Kalmar drie leden en de Vereniging voor lokaal bestuur van Kalmar County drie leden. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. De County Council benoemt een van zijn leden om bijeen te roepen in afwachting van de benoeming van de voorzitter van het bestuur.
Voor de leden worden persoonlijke plaatsvervangers benoemd die in dezelfde volgorde als de gewone leden worden gekozen. Plaatsvervangers nemen de functie van bestuurslid over bij het verstrijken van een regulier lid en kunnen ook anderszins de bestuursvergaderingen bijwonen. Indien een lid of plaatsvervanger aftreedt, wordt een nieuw lid gekozen voor de resterende verkiezingsperiode.

5
Leden en plaatsvervangers van het bestuur worden gekozen voor een ambtstermijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de algemene verkiezing van de provincieraad en de gemeenteraad heeft plaatsgevonden.

Personeelsvertegenwoordiging in het bestuur

6
Bij de bestuursvergaderingen wonen maximaal drie vertegenwoordigers van het personeel van de stichting. Deze moeten in dienst zijn van de stichting en worden aangesteld door de lokale vakbonden die zijn gebonden aan cao's met betrekking tot de stichting. De vertegenwoordigers van de werknemers kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de Raad, maar niet aan de beslissingen. Zij mogen echter niet deelnemen aan de beraadslaging over kwesties met betrekking tot afspraken over salarissen of andere voordelen voor werknemers.

Taken van het bestuur

§ 7
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting ten opzichte van derden voor de rechter en andere instanties.

§ 8
Het is de taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat het vermogen van de stichting wordt gebruikt voor de in § 3 genoemde doeleinden en om de verwezenlijking van deze doelen te bevorderen. Het is aan het bestuur om de activiteiten van de stichting te leiden en in het bijzonder:

 • om te zorgen voor een bevredigende organisatie van de activiteiten van de Stichting,
 • om, door middel van een reglement van orde of bijzondere beslissingen, de nodige instructies te geven aan de CEO en andere werknemers,
 • zich nauwgezet op de hoogte te houden van de activiteiten van de Stichting,
 • het zorgdragen voor een bevredigende organisatie van de administratie en het vermogensbeheer van de stichting en het uitoefenen van controle hierop,
 • ervoor te zorgen dat de bepalingen van het statuut met betrekking tot transparantie in de activiteiten van de stichting worden nageleefd,
 • een verzoek te doen aan het provinciebestuur en de gemeenteraad om de benodigde gelden voor de verwezenlijking van het doel van de stichting, voor zover de behoefte niet wordt gedekt door het vermogen van de stichting of op enige andere wijze, en
 • voor het overige in acht te nemen wat in dit statuut is voorgeschreven.

De werkwijze van het bestuur

§ 9
Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter om ervoor te zorgen dat vergaderingen worden gehouden wanneer dat nodig is. Het bestuur vergadert echter ten minste eenmaal per kwartaal. Indien een bestuurslid of de directeur een verzoek tot bijeenroeping indient, wordt aan zijn verzoek voldaan.

§ 10
De CEO heeft het recht de vergaderingen van de Raad bij te wonen, tenzij de Raad in een bepaald geval anders beslist.

11
Tijdens de vergaderingen van de raad worden notulen bijgehouden, die naar behoren worden gewaarmerkt door de voorzitter en het door de raad benoemde lid. Een lid van de Raad van Bestuur, een personeelsvertegenwoordiger en de CEO hebben op verzoek het recht om een bijzonder advies te krijgen dat afwijkt van het besluit van de Raad dat in de notulen wordt vermeld. De notulen worden in numerieke volgorde bewaard en op een veilige manier bewaard.

§ 12
Het bestuur heeft een quorum wanneer het aantal aanwezigen op de vergadering de helft van het totale aantal bestuursleden overschrijdt. Niets mag echter worden ondernomen, tenzij voor zover mogelijk alle bestuurders of, bij ontstentenis van een van hen, een plaatsvervanger voor hem, alsmede de vertegenwoordigers van de werknemers in de gelegenheid zijn gesteld deel te nemen aan de de overweging van de zaak.

De beslissing van de Raad van Bestuur is de mening waarover de meeste kiezers zich op een vergadering verenigen, en bij gelijk aantal stemmen de mening die wordt gesteund door de voorzitter.

§ 13
Het is aan de voorzitter om de leden van het bestuur en de vertegenwoordigers van het personeel op de bestuursvergadering gerust te stellen en de plaatsvervangers op de hoogte te stellen van het tijdstip voor de vergadering. De oproeping voor een bestuursvergadering dient ten minste één week voor de dag van de vergadering te worden gedaan.

14
Een bestuurslid, vertegenwoordiger van de werknemers of de directeur mag niet deelnemen aan de behandeling van zaken die hem of een met hem verwante persoon persoonlijk aangaan, zoals vermeld in hfst. 13 § 2 van het Wetboek van Rechtsvordering inzake de rechters in verband met belangenconflicten. Bij de behandeling van aangelegenheden waarbij een bestuurslid of andere persoon wordt gediskwalificeerd, treedt hij of zij af. Hij wordt geacht niet aanwezig te zijn bij de beoordeling van het quorum overeenkomstig artikel 12, tenzij de plaatsvervanger zijn plaats inneemt.

Werkcomité

§ 15
Voor de voorbereiding van een bepaalde aangelegenheid of groep van aangelegenheden heeft het bestuur het recht werkcommissies in te stellen.

De CEO

16
Het bestuur benoemt een directeur, de hoogste functionaris van de stichting. Hij is onder leiding van het bestuur belast met het dagelijks bestuur voor zover het bestuur dit niet heeft opgedragen aan een bestuurslid of andere bestuurders van de stichting. Het bestuur specificeert de taken van de CEO, zowel wat betreft de culturele activiteiten van de stichting als haar financiële zaken en andere aangelegenheden van bestuurlijk karakter.

Accounts en controle en meer

17
Op de boekhouding en boekhouding van de stichting zijn de bepalingen van de Boekhoudwet van toepassing.

§ 18
De rekeningen van de stichting beslaan 12 maanden. Het kalenderjaar is het boekjaar.

§ 19
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om uiterlijk in maart na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken en in te dienen bij de accountants van de stichting.

20
Naast het bestuur als geheel wordt de naam van de stichting ondertekend door ten minste twee door het bestuur gezamenlijk benoemde leden of door een lid tezamen met een door het bestuur benoemde persoon. Overeenkomsten, aanwijzingen op de bank- en postgirorekeningen van de stichting, ontvangst of overmaking van aan de stichting verstrekte cheques of postwissels, ontvangstbewijzen voor contanten, waardepapieren en dergelijke worden ondertekend door de door het bestuur aangewezen persoon of personen.

§ 21
Het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de antiekvereniging wijzen jaarlijks een accountant en een plaatsvervanger aan die het bestuur van de stichting voor het volgende kalenderjaar toetst.

§ 22
Als accountant en plaatsvervanger wordt benoemd één van de accountants of plaatsvervangende accountants die voor hetzelfde jaar zijn aangesteld om het bestuur van het provinciebestuur, de gemeente en de vereniging van oudheden te beoordelen.
Er kan geen accountant worden aangesteld die bestuurder is in de stichting of anderszins een ondergeschikte of afhankelijke functie vervult als bestuurder of bestuurder of als bestuurder in de stichting, voor wie de boekhouding of het fondsbeheer of de zeggenschap daarover is opgedragen , noch een dergelijke persoon verwant, zoals vermeld in hoofdstuk 4 13 § 2 van het Wetboek van Rechtsvordering.

§ 23
Het bestuur en de directeur verlenen de accountant toegang tot de boeken, rekeningen, notulen en andere bescheiden van de stichting, alsmede tot de overige bij de opdracht van hem verlangde assistentie. Door de commissaris gevraagde inlichtingen met betrekking tot de administratie kunnen door het bestuur of de gedelegeerd bestuurder niet worden geweigerd.

24
Het is de verantwoordelijkheid van de auditors

 • om de rekeningen en notulen van de stichting te bekijken,
 • het doen van een inventarisatie of het controleren van de uitgevoerde inventarisatie van de geldmiddelen en andere activa van de stichting,
 • ervoor te zorgen dat de organisatie van en de controle over de boekhouding en het vermogensbeheer door het bestuur bevredigend zijn,
 • dit te controleren nadat de jaarrekening is opgemaakt, en
 • maatregelen te nemen die overigens nodig zijn voor een goede uitvoering van de controleopdracht.

§ 25
De commissarissen dienen een verslag in met daarin een verantwoording van de resultaten van hun controle, met vermelding of er al dan niet een opmerking is over het voeren van de boekhouding of de administratie in het algemeen. Indien een opmerking wordt gemaakt, dient de reden hiervan in het rapport te worden vermeld. De accountantsverklaring bevat tevens een bijzondere vermelding van het al dan niet verlenen van kwijting aan de administratie.

26
Voor eind juni wordt het accountantsrapport aangeboden aan de bestuurscommissie van het graafschap, het gemeentebestuur en het bestuur van de antiekvereniging.

Het rapport wordt vóór eind oktober van het jaar volgend op het jaar waarop het onderzoek betrekking heeft, ter beoordeling en beslissing voorgelegd aan de provincieraad, de gemeenteraad en de antiekvereniging.

27
Bij besluit van het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de antiquiteitenvereniging is het aan de orde of de gemaakte opmerking komt te vervallen en kwijting van aansprakelijkheid voor het bestuur wordt aangekondigd, dan wel juridische stappen worden ondernomen voor het behoud van de rechten van de stichting . Het is aan het provinciebestuur, de gemeenteraad en de antiquiteitenvereniging om dit individueel te beslissen. Indien de provincieraad gemeente, de gemeente of de antiquiteitenvereniging niet binnen een jaar nadat het bestuur de jaarrekening en andere verantwoordingsstukken aan de accountants heeft overhandigd, tegen het bestuur waarop de accountantsverklaring betrekking heeft actie heeft ondernomen, wordt de kwijting geacht Is toegekend. Niettegenstaande dat kwijting van aansprakelijkheid is verleend, kan de vordering worden ingesteld op grond van een strafbaar feit, wanneer de kwijting niet vanzelfsprekend ook naar dat feit verwijst.

Controle en transparantie

§ 28
Het bestuurscomité van de provincieraad, het gemeentebestuur en het bestuur van de antiquiteitenvereniging hebben het recht om te allen tijde deel te nemen aan de boekhouding en andere documenten van de stichting en anderszins informatie te ontvangen van het stichtingsbestuur over de voorwaarden van de stichting.

§ 29
Het bestuur stelt voor ieder kalenderjaar een jaarverslag op, waarin een overzicht is opgenomen van de activiteiten van de stichting gedurende het jaar. Het rapport wordt binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin het rapport bestemd is, ingediend bij het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de antiekvereniging.

§ 30
Ten aanzien van de toegang van het publiek tot de documenten van de stichting worden de voor gemeenten geldende bepalingen inzake openbaarheid en geheimhouding van openbare documenten in acht genomen.

31
Het besluit van het bestuur tot aan- of verkoop van onroerend goed of een besluit tot het aanvragen van een hypotheek op het onroerend goed van de stichting wordt voorgelegd aan het stadsdeel, het gemeentebestuur en de antiekvereniging en treedt niet eerder in werking dan nadat zij hun goedkeuring hebben gegeven.

§ 32
Het besluit van het bestuur tot meer ingrijpende verbouwing, uitbreiding of nieuwbouw van het bezit van de stichting wordt voorgelegd aan het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de antiekvereniging en kan niet worden afgedwongen dan nadat zij hun goedkeuring hebben gegeven.

33
Het bestuur is niet gerechtigd gedurende hetzelfde kalenderjaar een lening aan te gaan of een garantstelling aan te gaan voor een hoger totaalbedrag dan SEK 10.000 zonder toestemming van het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de antiekvereniging.

34
Het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de antiquiteitenvereniging beslissen over de bezoldiging van de door hen benoemde bestuursleden en accountants.

§ 35
De stichting is vrijgesteld van toezicht overeenkomstig de wet van 24 mei 1929 op het toezicht op stichtingen.

Wijziging van de statuten van de stichting en ontbinding van het vermogen van de stichting

36
De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd bij besluit van de provincieraad, de gemeenteraad en de antiquiteitenvereniging.

37
Na een besluit van het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de antiekvereniging worden de activiteiten van de stichting gestaakt indien de voorwaarden daarvoor zijn komen te vervallen of wezenlijk zijn gewijzigd. Als dit gebeurt, zullen de resterende activa van de stichting, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige statuten, worden overgedragen aan een andere organisatie die bereid is op te treden als directeur van het provinciemuseum.

38
Om geldig te zijn, moeten deze statuten worden goedgekeurd door de provincieraad van Kalmar en de gemeenteraad van de gemeente Kalmar, evenals door de Vereniging voor Oudheden van Kalmar County.

Statuten voor het provinciemuseum van Kalmar (pdf, nieuw venster)