Visselblåsning

Visselblåsartjänsten ger dig en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Den är inte avsedd att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler utan ska fungera som ett komplement till dessa.

Om du vill anmäla allvarlig oegentlighet, ska du ange följande i anmälan

  • Vad handlar din rapport om?
  • När inträffade detta?
  • Var inträffade detta?
  • Beskriv vad som har hänt?

Så här kan du rapportera:

  • Via mail: vissla@kalmarlansmuseum.se Du kommer få en återkoppling inom 7 dagar efter att mailet har tagits emot.
  • Via telefon: Marita Eriksson, telefonnummer: 0480-451306
  • Det finns även möjlighet att boka ett fysiskt besök
  • Handläggning och bedömning görs sedan av förtroendegrupp bestående av HR och museets chef.
  • Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga. Det gäller både om du är KLM-medarbetare eller en extern intressent. Anonym rapportering sker via brev. Marita Eriksson, Kalmar läns museum, Kansliavdelningen, Box 104, 39121 Kalmar

Anmälan hanteras konfidentiellt, i enlighet med Kalmar läns museums visselblåsarpolicy. Som visselblåsare är du skyddad mot repressalier och ingen utredning om din identitet får göras.

Om inkommit ärende bedöms vara visselblåsarärende hanteras det av museets interna utredningsfunktion som beroende på ärendets karaktär anlitar extern part för fortsatt fördjupad utredning. Beroende på utredningens slutsatser kan utlämnande göras till tillsynsmyndighet hos en myndighet eller brottsbekämpande myndigheter om det är motiverat att göra en polisanmälan.

Återkoppling till anmälaren kommer ske inom 3 månader. Anmälaren kan ange om återkoppling ska ske muntligt eller skriftligt eller vid ett fysiskt möte. Om anmälan skett anonymt är återkoppling av ärendet ej möjligt.