Kalmar läns museums visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter. 

Visselblåsartjänsten är inte avsedd att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler utan ska fungera som ett komplement till dessa.

Hur går det till att rapportera ett visselblåsarärende?

Det finns olika sätt satt rapportera ditt ärende beroende på om du väljer att vara öppen med din identitet eller anonym. 

Det finns olika sätt att delge en misstanke: 

  • Via mejl till vissla@kalmarlansmuseum.se Du kommer få en återkoppling inom 7 dagar efter att mejlet är mottaget.
  • Via telefon: Marita Eriksson, telefonnummer: 0480-45 13 06
  • Det finns även möjlighet att boka ett fysiskt besök.

Om du känner att du inte kan vara öppen med din identitet erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga. Det gäller både om du är medarbetare på Kalmar läns museum eller extern intressent. Anonym rapportering sker via brev adresserat till:

Marita Eriksson
Kalmar läns museum
Kansliavdelningen
Box 104
391 21 Kalmar

Om du vill anmäla allvarlig oegentlighet ska du ange följande i anmälan:

  • Vad handlar din rapport om?
  • När inträffade detta?
  • Var inträffade detta?
  • Beskriv vad som har hänt?

Anmälan hanteras konfidentiellt

Hanteringen av inkomna meddelanden är konfidentiell. Som visselblåsare är du skyddad mot repressalier och ingen utredning om din identitet får göras.

Hantering av ärendet

Handläggning och bedömning görs av en intern utredningsfunktion som består av museets HR-strateg och museichef. I den interna utredningsgruppen gäller tystnadsplikt.

Om inkommit ärende bedöms vara visselblåsarärende hanteras det av museets interna utredningsfunktion som beroende på ärendets karaktär anlitar extern part för fortsatt fördjupad utredning. Beroende på utredningens slutsatser kan utlämnande göras till tillsynsmyndighet hos en myndighet eller brottsbekämpande myndigheter om det är motiverat att göra en polisanmälan.

Återkoppling till anmälaren kommer ske inom 3 månader. Anmälaren kan ange om återkoppling ska ske muntligt eller skriftligt eller vid ett fysiskt möte. Om anmälan skett anonymt är återkoppling av ärendet ej möjligt.

Mer information

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ger ett skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har kommit i kontakt med, eller inhämtat information om missförhållanden av allmänt intresse och rapporterar den.