Styrelse & stadgar

Stiftelsen Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är en stiftelse. Stiftare är Region Kalmar län (tidigare Landstinget i Kalmar län), Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund.

Utöver stiftelsen Kalmar läns museum ansvarar även länsmuseet för:

 • Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse
 • Stiftelsen Wimmerströmska gården i Västervik
 • Stiftelsen Krusenstiernska gården (med Kalmar kommun)
 • Bridging Ages (en ideell förening med internationellt fokus och med säte i Kalmar).

Länsmuseet förvaltar även Liss-Erik Björkmans fond.

Styrelse 2019-2022

Styrelsen för stiftelsen Kalmar läns museum består av nio ledamöter varav tre personer kommer från respektive stiftare. Huvudmännen utser sina respektive representanter. Region Kalmar län utser styrelsens ordförande.

Styrelsen beslutar förutom stiftelsen Kalmar läns museum även för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och Liss-Erik Björkmans fond.

Styrelsen tillsätter en museichef, som organiserar och leder museets löpande arbete och är föredragande i styrelsen.

Ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum och Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse

Region Kalmar län

Kalmar kommun

Kalmar läns hembygdsförbund

Jonas Hellberg (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Lisbeth Svensson
Ingegerd Petersson (C) Jenny Melander (S) Hans Ålund
Kaj Holst (M) Bengt Skoog (C) Lisbeth Lennartsson
Ersättare Ersättare Ersättare
Katrin Stagnell (S) Thomas Jansson (S) Dea Karlsson
Lotta Wahlmino (L) Nikoletta Lettersson (M) Ann-Marie Hagelin
Bengt Olof Roos (KD) Lasse Johansson (S) Bertil Johansson

Stadgar

Stiftelsens namn, säte och ändamål

§ 1
Stiftelsens namn är Stiftelsen Kalmar läns museum.

§ 2
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Kalmar.

§ 3
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall i huvudsak inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet ävensom att vara huvudman för landsantikvarien i länet.

Stiftelsen skall inte ha till syfte att inbringa vinst.

De museiföremål och arkivalier som tillförs stiftelsen skall vårdas och bevaras på betryggande sätt till kommande tider. Samlingarna skall förvaras i av Riksantikvarieämbetet godkända lokaler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får icke utan Riksantikvarieämbetets medgivande avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får icke pantförskrivas.

Styrelsen

§ 4
Stiftelsen står under ledning av en styrelse som bestående av nio ordinarie ledamöter av vilka Kalmar läns landsting utser tre ledamöter, kommunfullmäktige i Kalmar kommun tre ledamöter samt Kalmar läns hembygdsförbund tre ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Landstinget utser en av sina ledamöter att vara sammankallande i avvaktan på att styrelseordförande utses.
För ledamöterna skall utses personliga suppleanter vilka väljs i samma ordning som ordinarie ledamöter. Suppleanter inträder som styrelseledamot vid förfall för ordinarie ledamot och får även eljest närvara vid styrelsens sammanträde. Avgår ledamot eller suppleant skall ny väljas för återstående valperiod.

§ 5
Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs för en mandatperiod räknat fr o m den 1 januari året näst efter det då allmänna val till landsting och kommunfullmäktige ägt rum.

Personalrepresentation i styrelsen

§ 6
Vid styrelsens sammanträden skall delta högst tre företrädare för de anställda hos stiftelsen. Dessa skall vara anställda hos stiftelsen samt utses av de lokala fackliga organisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till stiftelsen. Företrädarna för de anställda får deltaga i styrelsens överläggningar, men ej i besluten. De får dock ej delta i överläggning rörande fråga som gäller avtal om lön eller annan förmån för de anställda.

Styrelsens uppgifter

§ 7
Styrelsen företräder stiftelsen i förhållande till tredje man inför domstolar och andra myndigheter.

§ 8
Det ankommer på styrelsen att svara för att stiftelsens tillgångar används för i § 3 angivna ändamål samt att främja att dessa ändamål uppfylls. Det ankommer på styrelsen att leda stiftelsens verksamhet och särskilt

 • att sörja för en tillfredsställande organisation av stiftelsens verksamhet,
 • att genom arbetsordning eller särskilda beslut utfärda erforderliga instruktioner för verkställande direktören och övriga anställda,
 • att hålla sig noga underrättad om stiftelsens verksamhet,
 • att tillse att tillfredsställande organisation finns för stiftelsens bokföring och medelsförvaltning samt utöva kontroll häröver,
 • att tillse att i stadgan intagna bestämmelser om insyn i stiftelsens verksamhet efterlevs,
 • att hos landstinget och kommunfullmäktige göra framställning om erforderliga medel för uppfyllande av stiftelsens ändamål i den mån behovet ej täcks av stiftelsekapitalet eller på annat sätt, samt
 • att i övrigt iakttaga vad som föreskrivits i denna stadga.

Styrelsens arbetsformer

§ 9
Det åligger ordföranden att tillse att sammanträden hålls då så erfordras. Styrelsen skall dock sammanträda minst en gång per kvartal. Framställer styrelseledamot eller verkställande direktören begäran om sammankallande av styrelsen skall hans begäran efterkommas.

§ 10
Verkställande direktören äger närvara vid styrelsens sammanträden, där ej styrelsen för visst fall annorledes bestämmer.

§ 11
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser. Ledamot av styrelsen, personalföreträdare och verkställande direktören är berättigad att på begäran få särskilt från styrelsens beslut avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 12
Styrelsen är beslutför där de vid sammanträde tillstädesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Ärende får dock icke företas, med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för någon av dem suppleant för honom, samt företrädarna för de anställda erhållit tillfälle att delta i ärendets behandling.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

§ 13
Det ankommer på ordföranden att på betryggande sätt kalla styrelsens ledamöter och företrädarna för personalen till styrelsens sammanträde samt underrätta suppleanterna om tid för sammanträde. Kallelse till styrelsesammanträde bör utfärdas minst en vecka före sammanträdesdagen.

§ 14
Styrelseledamot, företrädare för de anställda eller verkställande direktör får ej delta i behandling av ärenden, som personligen rör honom eller någon honom närstående, som sägs i 4 kap. 13 § 2 rättegångsbalken om jäv emot domare. Vid behandling av ärenden, vari styrelseledamot eller annan är jävig, skall denne avträda. Denne skall räknas som icke tillstädesvarande vid bedömning av om beslutsförhet föreligger enligt 12 § om ej suppleanten inträder i hans ställe.

Arbetsutskottet

§ 15
För beredning av visst ärende eller grupp av ärenden äger styrelsen inrätta arbetsutskott.

Verkställande direktören

§ 16
Styrelsen skall tillsätta en verkställande direktör, som är stiftelsens högste tjänsteman. Han har att under styrelsens ledning svara för den löpande förvaltningen i den utsträckning styrelsen ej uppdragit detta till ledamot av styrelsen eller andra befattningshavare vid stiftelsen. Styrelsen skall närmare ange de åligganden som åvilar verkställande direktören såväl ifråga om stiftelsens kulturella verksamhet som dess ekonomiska angelägenheter och övriga frågor av administrativ karaktär.

Räkenskaper och revision med mera

§ 17
För stiftelsens bokföring och räkenskaper gäller bestämmelserna i bokföringslagen.

§ 18
Stiftelsens räkenskaper skall omfatta 12 månader. Kalenderåret skall vara räkenskapsår.

§ 19
Det åligger styrelsen att senast under mars månad efter räkenskapsårets utgång färdigställa årsbokslut och överlämna detta till stiftelsens revisorer.

§ 20
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person som styrelsen därtill utser. Avtal, anvisningar å stiftelsens bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton å kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller de, som styrelsen därtill utser.

§ 21
Landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen skall årligen vardera utse en revisor och en suppleant för denna för granskning av stiftelsens förvaltning nästföljande kalenderår.

§ 22
Som revisor och suppleant skall utses någon av de revisorer eller revisorssuppleanter som för samma år utsetts att granska landstingets, kommunens och fornminnesföreningens förvaltning.
Till revisor får ej utses den, som är befattningshavare i stiftelsen eller eljest intar en underordnad eller beroende ställning till styrelseledamot eller verkställande direktör eller till befattningshavare i stiftelsen, åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen däröver, ej heller någon sådan person närstående, som sägs i 4 kap. 13 § 2 rättegångsbalken.

§ 23
Styrelsen och verkställande direktören skall ge revisor tillgång till stiftelsens böcker, räkenskaper, protokoll och andra handlingar samt i övrigt det biträde, som av honom påkallas för uppdraget. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen får ej av styrelsen eller verkställande direktören vägras.

§ 24
Det åligger revisorerna

 • att granska stiftelsens bokföring och protokoll,
 • att verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och övriga tillgångar,
 • att tillse huruvida styrelsens organisation av och kontroll över bokföringen och medelsförvaltningen är tillfredsställande,
 • att sedan årsbokslut färdigställts granska detta, samt
 • att vidtaga de åtgärder som i övrigt för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget är erforderliga.

§ 25
Revisorerna skall avge berättelse, innehållande redogörelse för resultatet av deras granskning med uttalande, huruvida anmärkning beträffande räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt föreligger eller ej. Framställs anmärkning skall anledning till  denna anges i berättelsen. Revisionsberättelse skall även innehålla särskilt uttalande, huruvida ansvarsfrihet för förvaltningen tillstyrks eller ej.

§ 26
Revisionsberättelsen skall före juni månads utgång tillställas landstingets förvaltningsutskott, kommunstyrelsen samt fornminnesföreningens styrelse.

Berättelsen skall framläggas till granskning och avgörande hos landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen före utgång av oktober månad året näst efter det revisionen avser.

§ 27
På beslut av landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen ankommer, huruvida framställd anmärkning skall förfalla och ansvarsfrihet för förvaltningen meddelas, eller laga åtgärd för bevarande av stiftelsens rätt skall vidtas. Det ankommer på landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen att var och en för sig besluta härom. Anställer landstingskommunen, kommunen eller fornminnesföreningen ej talan å den förvaltning revisionsberättelsen avser inom ett år från det styrelsen överlämnat årsbokslut och övriga räkenskapshandlingar till revisorerna, skall så anses, som om ansvarsfrihet blivit beviljad. Utan hinder av att ansvarsfrihet beviljats får talan föras på grund av brottslig handling, där ej ansvarsfriheten uppenbarligen avsett även den handlingen.

Kontroll och insyn

§ 28
Landstingets förvaltningsutskott, kommunstyrelsen samt fornminnesföreningen styrelse äger rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt från stiftelsens styrelse erhålla upplysningar angående stiftelsens förhållanden.

§ 29
Styrelsen skall för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse, som innefattar en sammanfattning av stiftelsens verksamhet under året. Berättelsen skall inom sex månader efter utgången av det år berättelsen avser överlämnas till landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen.

§ 30
Beträffande allmänhetens insyn i stiftelsens handlingar skall beaktas de bestämmelser som för kommunala myndigheter gäller ifråga om allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

§ 31
Styrelsens beslut rörande inköp eller försäljning av fastighet eller beslut att ansöka om inteckning i stiftelsen tillhörig fastighet skall underställas landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen och blir ej gällande förrän dessa lämnat sitt godkännande.

§ 32
Styrelsens beslut om mer omfattande om-, till- eller nybyggnad av stiftelsen tillhörig fastighet skall underställas landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen och får ej verkställas innan dessa lämnat sitt godkännande.

§ 33
Styrelsen äger inte uppta lån eller ingå borgensförbindelse under samma kalenderår till ett högre sammanlagt belopp än 10 000 kronor utan godkännande av landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen.

§ 34
Landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen bestämmer om ersättning åt de styrelseledamöter och revisorer som av dem utsetts.

§ 35
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

Ändring av stiftelsens stadgar och upplösning av stiftelsens kapital

§ 36
Stiftelsens stadgar kan ändras genom beslut av landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen.

§ 37
Efter beslut av landstinget, kommunfullmäktige och fornminnesföreningen skall stiftelsens verksamhet upphöra om förutsättningar för denna upphört eller väsentligen ändrats. Om så sker skall stiftelsens återstående tillgångar med iakttagande av bestämmelserna i gällande författningar överlämnas till annan organisation som är villig att fungera som huvudman för länsmuseet.

§ 38
Dessa stadgar skall för att bli gällande antas av Kalmar läns landsting och kommunfullmäktige i Kalmar kommun även som av Kalmar läns fornminnesförening.

Stadgar för Kalmar läns museum (pdf, nytt fönster)