Internationellt arbete – Bridging Ages

Med kulturarv som metod för förändring

Den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum bedriver en omfattande internationell verksamhet. Det internationella arbetet är väl förankrat i länsmuseets verksamhetsutveckling för att bidra till att uppnå länsmuseets mål: Att vidga perspektiven på samtiden och berika livsmiljön.

Erfarenheterna från internationella samarbeten överförs till att utveckla den egna verksamheten i länet och nationellt samt att stärka det internationella nätverket Bridging Ages som länsmuseet är medlem i.

Kontakta oss om ni är intresserade av ett samarbete! Vi kommer gärna och föreläser om vårt arbete!

Kulturarv som metod för utveckling

Tidsresemetodiken är en pedagogisk metod som utgår från nutidsfrågor där kunskap och näring hämtas från historien för att kunna reflektera om samtiden och blicka framåt. Genom att använda historiska perspektiv som belyser aktuella frågor blir det möjligt att reflektera över och jämföra livet igår, idag och imorgon. En del av metodiken är ett historiskt rollspel – en tidsresa – som skapar ett tryggt rum för diskussion, reflektion och problemlösning.

Metodiken har som mål att verka för social sammanhållning och bidra till attityd- och beteendeförändring vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på samhällsutvecklingen.

Befintliga internationella samarbeten

Tanzania

Kalmar läns museum inledde under hösten 2018 ett samarbetsprojekt tillsammans med ACT Svenska Kyrkans för att stötta deras insatser mot genusbaserat våld och kvinnlig könsstympning i Tanzania. Inom projektet arbetar länsmuseet med att utbilda Svenska Kyrkans två lokala samarbetsorganisationers personal i tidsresemetodik. Tillsammans utvecklas tidsresor med lokal koppling och med relevanta frågeställningar (kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, skadliga passageriter) samt hittar strukturer för implementation för partners. Kalmar läns museum ser kulturarvet som en resurs i arbetet med komplexa samhällsfrågor; genom att arbeta konkret och aktivt med bakomliggande faktorer kan attitydförändring ske, som i sin tur kan leda till beteendeförändring hos både individ och samhälle.

Projektet pågår mellan 2018–2020 och finansieras av Svenska Institutet: Creative Force.

Baltikum

I projektet Crossroads in History samverkar ett nätverk av museer från Tyskland, Polen, Litauen och Sverige för att granska det socioekonomiska fenomenet migration. Inom projektet används tidsresemetodiken som en metod för att, genom ett kulturhistoriskt perspektiv, bättre förstå utmaningarna i regionen idag. Målet är att genom användningen av kulturarvet skapa en bättre social sammanhållning i södra Östersjöregionen.
Södra Östersjöregionen består av länder med en djup historisk relation; både kulturellt och kommersiellt samarbete såväl som i konflikter och krig. I detta avseende är diskussioner om vårt förflutna i relation till idag och vår framtid ett spännande område för regionen. Målet med projektet är att främja regional identitet inom södra Östersjöregionen genom skapandet ett regionalt nätverk av museum och skapa ett metodmaterial hur partners kan arbeta med tidsresemetodik som metod för utveckling.

Projektet pågår mellan 2019–21 och finansieras av EU: Interreg South Baltic.

Norden

Nordiskt samarbetsprojekt mellan Sverige (Kalmar läns museum, Jamtli Museum och NCK), Norge (Glomdalsmuseet), Finland (BARK) och Estland (Nationalmuseum). Inom projektet arbetar varje aktör med att utveckla och utvärdera en varsin metod där kulturarvet skall användas som en resurs i arbetet med integration och social sammanhållning.

Projektet pågår mellan 2019–20 och finansieras av Nordplus.

Bridging Ages

Bridging Ages är en internationell förening med säte på Kalmar läns museum som arbetar med tillämpat kulturarv. Bridging Ages grundades av den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum som ett nätverk år 2004 för att år 2016 formaliseras som förening. Föreningen har medlemmar från skolor, museer, frivilligorganisationer, hembygdsföreningar, etc. från flera länder i Europa, Afrika och Nordamerika. Föreningens medlemmar använder sig av tidsresemetoden som ett pedagogiskt verktyg för lärande och reflektion kring samhällsaktuella frågor. Under 2019–21 finns ordförandeskapet och viceordförandeskapet på Kalmar läns museum.

Verksamheten får idag stöd från Kulturrådet.

Läs mer på www.bridgingages.com.

Praktik

Vi tar gärna emot studenter som har intresse och kunskap inom kulturarv kopplat till internationellt utvecklingssamarbete.

Kontakta vår HR-partner Marita Eriksson.