Nätverk

Kalmar läns museum deltar i olika nätverk och samarbeten på nationell, regional och lokal nivå. Här hittar du mer information om några av dem. 

Byggnadsantikvarisk regional krets

Byggnadsantikvarisk regional krets (BARK) är en förening för organisationer som bedriver byggnadsantikvarisk verksamhet med regionalt museiuppdrag. Föreningen ska gynna uppbyggnad och förmedling av byggnadsantikvarisk kunskap. Genom en ökad samverkan ökar förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar, utvecklingsorienterad byggnadsantikvarisk verksamhet med både regionala och överregionala styrkor.

BARK består av Regionmuseet Kristianstad, Kalmar läns museum, Jönköpings läns museum, Blekinge museum, Dalarnas museum, Värmlands museum, Sörmlands museum, Kulturparken Småland, Stockholms läns museum, Upplandsmuseet, Östergötlands museum, Västarvet, Bohusläns museum, Kulturmiljö Halland, Gotlands museum, Jämtlands länsmuseum (Jamtli), Länsmuseet Västernorrland (Murberget), Länsmuseet Gävleborg, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Örebro läns museum och Västmanlands länsmuseum. 

BARK har som målsättning:

  • Att främja medlemmarnas intressen genom samverkan
  • Att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet som är kvalitativt högtstående, effektiv och museibaserad
  • Att skapa ett öppet samarbetsklimat och en kreativ kunskapsbyggande miljö med överregionala horisonter
  • Att stödja medlemmarnas antikvariska verksamhet så att ägarna kan förvalta och utveckla resultaten i sina respektive museer och regioner
  • Att genom samverkan bättre nyttja och utveckla medlemmarnas kompetens samt gemensamt arbeta för en samordning och utveckling av verksamheterna.

Föreningen BARKs webbplats (nytt fönster)

Museiarkeologiska branschorganisationen

Museiarkeologiska branschorganisationen (M-ARK) är de regionala och kommunala museernas branschorganisation för arkeologi. Organisationens syfte är att stödja dess medlemmar i sitt arbete med att utveckla, bygga upp och kommunicera arkeologisk kunskap som bidrar till samhällsrelevans. För Museiarkeologi sydost är branschorganisationens verksamhetens viktigaste nätverk som fungerar både som kontaktnät för information och som forum för samarbete i uppdragsarkeologiska projekt. 

Museiarkeologiska branschorganisationens webbplats (nytt fönster)