oktober 2004:
Fiol av instrumentmakare Nils Fredrik Sjögren

Fiolen är tillverkad av instrumentmakare Nils Fredrik Sjögren i Calmar 1829. Sjögren övergav sjömansyrket 1823 och blev instrumentmakare i Kalmar, han dog 1837 vid 40 års ålder. Inget annat instrument av hans produktion är, så vitt man vet, bevarat.

Förutom fioler förfärdigade han altfioler, gitarrer, positiv, harpor och klaver. För år 1829 finns angivet att han hade en arbetare anställd i sin verksamhet. Han ägde så småningom också en fastighet intill den norra befästningsvallen i kvarteret Gesällen på Kvarnholmen, från 1826 fram till sin död 1837.

Genom den dokumentation som finns i våra arkiv får vi ibland på ett unikt sätt möjlighet att ta del av förutsättningarna för enskilda människors liv, det ger också en möjlighet till inblick i den samhällsstruktur som rådde.

Vi får genom Sjögrens egna ord möjlighet att lära känna förutsättningarna för hans yrke. Genom Sjögrens anhållan till Hallrätten, enligt Hallrättsprotokoll daterat 14/10 1825 om rätt att driva instrumentmakareyrket i Kalmar får vi veta följande
"sedan jag flera år idkat sjöfart, men för min därigenom försvagade hälsa måste därifrån avstå, har jag genom violers och smärre orgel-positivers förfärdigande sökt skaffa mig med hustru och barn en tarvelig utkomst, och som jag icke haft tillfälle gagna läromästares ledning har jag endast av naturlig fallenhet, understödd av läsning, flit och uppmärksamhet, själv lärt mig grunderna för dessa instrumenters tillverkande och dylika reparation, även som jag äger kännedom och handlag för clavers och fortepianos stämmande och justering. Och som i Kalmar icke finnes av detta slag någon artist som egentligen med dylika biträden allmänheten betjänar, så får jag ... anhålla ... mina handaslöjder idka."

Hallrätten bifaller hans anhållan och dessutom ansöker Hallrätten i skrivelse till Kommerskollegium om ekonomiskt understöd för Sjögrens försörjning. Genom Hallrättens brevbok 17/10 1825 skrivelse till Kommerskollegium förtydligas bilden av en instrumentmakarens liv under 1800-talets början i Kalmar
"i all ödmjukhet anmäla förre sjömannen Nils Fredric Sjögrens sällsynta anlag att bliva en utmärkt skicklig instrumentmakare, ... han ... utan läromästare lärt sig själv allt vad han redan i den vägen visat sig kunna verkställa med en skicklighet som är högst ovanlig. Och vågar Hallrätten i lika ödmjukhet huruvida ... att denne nybegynnande, nästan utfattige men skicklige artist, måtte kunna bliva hugnad eller belönad med något lämpligt understöd ... till en uppmuntran för hans i sitt slag mycket märkvärdiga konstfulla flit och färdighet, och till en hjälp uti dess stora fattigdom, på det hans brinnande håg till vidare förkovran i sina yrken icke måtte alldeles förkvävas av tryckande behov och brist på det nödvändigaste till livsbärgning för sig själv samt hustru och 5 minderåriga barn, som alla länge känt torftighetens bekymmer och merändels saknaden ett knappt dageligt bröd, utan att ännu hava fallit samhället till last..."

Enligt protokoll daterat 26/3 1826 skrivelse från Kommerskollegium med meddelande att Kungl. Maj:t tilldelat Sjögren 300 riksdaler i understöd.

År 1827 gör Hallrätten ny anhållan hos Kommerskollegium om ytterligare anslag till Sjögrens försörjning, följande beskriver situationen:

"... genom ovanstående nådegåva på det högsta uppmuntrad i sin fattiga belägenhet har väl Sjögren under tiden förmått skaffa sig en liten egen koja, men för övrigt ... så outtröttelig som han varit och är i sitt ständiga bemödande att med sitt arbete söka livnära sig och hustru samt 6 omyndiga små barn, som själva ingenting till deras kropps betäckning och föda kunna bidraga, är det nu endast minnet av den en gång åtnjutna Kungliga nåd och utmärkelse, som uppehåller den fattige Sjögrens mod uti sin dagliga strid mot fattigdom och husliga bekymmer..."
Hallrättens anhållan fick inget gehör, det blev avslag.

Fiolen införlivades med Kalmar läns museums samlingar 2003.

Birgit Körge
Antikvarie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004