maj 2005:
Mangeldon - bruksföremål och folkkonst

Med mangelbräde och kavel vårdades hemmets textilier. Efter tvätt och torkning följde stänkning med vatten för att underlätta mangling eller strykning.

Raka stycken som lakan, dukar och servetter manglades, men först skulle de sträckas och vikas på längden. Den äldre typen av mangeldon bestod av en kavel och ett mangelbräde. Den lätt fuktade linneduken veks och lindades på kaveln som sedan rullades mot ett plant underlag med hjälp av mangelbrädet. Redskapen var lätta men själva arbetet var tungt. För att få ett bra resultat måste brädet tryckas hårt mot kaveln.

Mangeldon som bräde och kavel har gamla anor. De var i bruk redan på 1500-talet och användes ända in på 1900-talet. Idén kom närmast från Tyskland och anammades först av herrskapsfolk och spreds så småningom nedåt i samhällsklasserna. Mangelbrädan och den runda kaveln var föregångare till den stora stenmangeln och till den senare elmangeln.

Mangelbräden tillhör en grupp föremål som i stort antal bevarats i museisamlingar. Sannolikt beror det på att de vanligen är mycket vackert dekorerade, ofta försedda med årtal, initialer och inristad text av olika slag. Eftersom merparten har tillverkats och givits bort som friar- eller fästmögåvor har stor möda lagts ner på utsmyckningen. Mangelbrädet har därför varit ett kärt föremål som ägare och efterkommande generationer satt stort värde på och bevarat under lång tid. På museerna har brädets rika mönsterskatt värderats högt som folkkonst. Virvelhjul, rosetter, stjärnor, hjärtan, blommor och olika geometriska mönster är särskilt vanliga och har utförts med oändlig variationsrikedom. Dekoren visar också prov på olika tekniker, som ristningar, udd-, nagel- och karvsnitt.

Ett av museets mangelbräden har enligt den inristade texten tillhört Brita Jönsdotter och är daterat till den 20 oktober 1790. Brädet kommer från Glömminge socken på Öland och har en lång inskription. Ett parti kan inte med säkerhet tydas och har därför utelämnats:

DENA: TIKOMANDE: FIÖL: TILHÖRÄR: BBRITA JÖNSDÅTR:IO............SÖK DIG: EN ANAN:VÄN: DEN: 12 OCTOBER:IIS:1790.

Brädet har förutom den inristade, något tvetydiga texten en tämligen enkel huvudsakligen ristad dekor med typiska yttäckande sammansatta mönsterdetaljer. Den har försetts med ett mycket elegant utformat handtag i form av en häst. Mangelbräden med hästformade handtag är vanliga i Kalmar län men förekommer i hela Sverige.

Mangelbrädet är lämnat till museet i början på 1900-talet.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004