september 2016:
Strumpbräden – vård av strumpor

Ett par strumpbräden, eller strumpstockar, i trä. De användes för att spänna ut och forma både yllestrumpor och silkesstrumpor. Strumpbräden användes för nystickade och tvättade yllestrumpor, som träddes på brädena för att torka i den önskade formen.

De användes också för att vårda den kostsamma silkesstrumpan, som krävde stor omsorg och varsamhet då den skulle tvättas eller lagas.

Cajsa Warg, vanligen uppmärksammad för att vara kokkonstens mästarinna, skrev även om annat som var viktigt i 1700-talets hushåll. Hon gav klara besked om hur man skulle tvätta ömtåliga silkesstrumpor. Råden nedtecknades 1795.

”Silkesstrumpor, hwita eller couleurta, tvättas aldeles på samma sätt som sidentyg, med kalt eller ljumt watn och twål, och upkramas slutl. uti stark kall twållöder; men istället för at upphänga dem till torkning, läggas de ordentligt emellan rena serveter och manglas med ömsning af serveter, tils de blifwa helt torra. Man kan äfwen updraga dem på strumpbräden och låta der torka, men då böra rena kläden slås omkring, at luften icke kommer åt dem under torkningen, ty deraf pläga de hwita strumporna rodna”.

Silkesstrumpan var en dyrbarhet som länge var förbehållen de högre samhällsklasserna och bars av både kvinnor och män. Under 1720-talet började man tillverka fler och bättre silkesstrumpor inom landets gränser och tillverkningen ökade betydligt vid 1700-talets mitt. Fler fick råd med ett eller några få par silkesstrumpor – gärna i olika färger som passade till de finaste kläderna. Strumpbräden har använts under 1700- och 1800-talen och följer utvecklingen av silkesstrumpans popularitet.

Våra strumpbräden har funnits på Ebbetorps gård i Dörby socken. Möjligen har de ägts och använts av Helena Maria Linnerhielm, 1793-1867, född och uppvuxen på Ebbetorps gård. Helena Maria övertog gården efter faderns död 1829. Hon bodde kvar på gården livet ut.

Strumpbrädena har skänkts till museet 2015 av Anna-Karin Åberg, som bodde på Ebbetorps gård i slutet av 1900-talet.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004