Platsutveckling

I samverkan med projektets tio deltagande kommuner arbetar projektet med platsutveckling i länet. Platsutvecklingen bygger på en process i flera steg men gemensamt för alla platser är att de inleds med spännande workshops tillsammans med lokala företag och föreningar, där företagen och föreningarna bestämmer inriktningen av vad som ska utvecklas. Ofta är det olika besöksnäringspaket och upplevelser eller återkommande evenemang som planeras och genomförs i samverkan. Men det kan också vara strukturella behov, till exempel att utveckla samordningsfunktioner för samverkan av platsens föreningsliv.

Vissefjärda, Emmaboda kommun

I Emmaboda kommun är Vissefjärda platsen som ska utvecklas. Platsutvecklingsprocessen kickstartade med öppningen av utställningen Spot on om Kyrkeby bränneri den 14 maj 2022. Den första workshopen kommer att hållas hösten 2022.

Virserum, Hultsfreds kommun

I Hultsfreds kommun är det platsen Virserum som ska utvecklas. Det har bildats 6 stycken arbetsgrupper som har ansvar för att utveckla olika saker:

  1. Utveckling av samordningsfunktion för föreningar. Gemensam samordning för administration och vaktmästeri är viktigt för föreningarna.
  2. Utveckling av sponsringspaket
    Ett sätt att kunna finansiera olika insatser och funktioner (t.ex administration, vaktmästeri och städ) är att jobba med sponsring.
  3. Utveckling av varumärket Kulturbesöksmål Virserum med varumärkesplattform, gemensam marknadsföring och grafisk profil.
  4. Utveckling av kursverksamhet och residensprogram med profil hantverk och trä.
  5. Utveckling av besöksnäringspaket med tema Dacke som återkommande inslag.
  6. Utveckling för att säkerställa boendemöjligheter, stugor och ställplatser.

Under våren 2022 har det tagits fram en varumärkesplattform för Kulturbesöksmålet Virserum, en kommunikationsplan, en samordningsmodell för platsens föreningsliv. Under hösten 2022 ska det tas fram en grafisk profil samt logotyp för varumärket och det ska sökas medel för utvecklingen av ett residensprogram.

Berga, Högsby kommun

I Högsby kommun har Berga valts ut som plats som ska utvecklas. Här fokuseras platsutveckling kring profilerna järnväg samt hälsa och rörelse. Hittills har det tagits fram ett återkommande evenemang ”Konst vid Spåret” samt ett sommarprogram med fokus på hälsa och rörelse där företag och föreningar har utvecklat olika upplevelseprodukter som nu under sommaren testas mot kund.

Rockneby, Kalmar kommun

I Kalmar kommun är den utvalda platsen Rockneby med fokus på att skapa ett format och en mötesplats för ungdomar samt utveckla ett återkommande evenemang med tema kommunikation och rörelse.

Sockerbruksområdet, Mörbylånga kommun

I Mörbylånga är den designerade platsen som ska utvecklas Mörbylånga Sockerbruk, där Mörbylånga kommuns renoveringsarbete av sockerbruket ska kopplas till Unikas platsutvecklingsarbete. Fokus på denna plats är mathantverk utifrån Världsarvet Odlingslandskapet Södra Öland.

Pukeberg, Nybro kommun

I Nybro kommun är den designerade platsen som ska utvecklas Pukeberg. Kommunen har valt att fokusera på två platsutvecklingsprocesser som är kopplade till varandra. Den ena platsutvecklingsprocessen, som fokuserar på Pukeberg som ett designcentrum, är en större och politisk process. Den andra platsutvecklingsprocessen är Kärleksstigen och Kärleksveckan som bygger på kommunens utvecklingsarbete med Badhusparken och den s.k. Kärleksstigen. Här fokuserar Unika-projektets platsutvecklingsprocess på en fysisk utformning av Kärleksstigen för att besökaren kan ta del av kulturarvet på platsen. I samband med denna fysiska plats utvecklar projektet även en Kärleksvecka som företag och föreningar kan utveckla produkter kring.

Påskallavik, Oskarshamns kommun

I Oskarshamns kommun har platsen Påskallavik valts ut som också knyter väl an till utvecklingsarbetet med föreningen Härd Klang och skapande av en nationell nod med fokus på stenhuggeri. I platsutvecklingsprocessen ska det utvecklas den återkommande besöksprodukten ”Röda gubbens dag” med en testverksamhet hösten 2022 samt utveckling av produkter för Källströmsgården och utveckling av parken vid Stenvillan.

Bergkvara hamn, Torsås kommun

I Torsås kommun är platsen som ska utvecklas Bergkvara hamn. Även här är platsutvecklingsprocessen knuten till ett större politiskt arbete eftersom platsutvecklingen kopplas till kommunens nya detaljplan för Bergkvara hamn och nybygget av lägenheter på platsen. Unika-projektet har genomfört olika nätverksmöten med både tjänstemän och politiker.

I Bergkvara kommer projektet till hösten arbeta med platsutveckling och det nya politikområdet gestaltad livsmiljö samt utveckla besöksnäringsprodukten ”I sjöfartens spår” i samarbete med företag och föreningar där det även kommer byggas fysiska skyltar inom ramen för det nya skyltprogrammet som Unika-projektet har utvecklat.

Gullringen, Vimmerby kommun

I Vimmerby kommun är det platsen Gullringen som har valts ut för Unikas platsutvecklingsprocess. I detta fall utgår kommunen ifrån ett 100-procentigt underifrånperspektiv och låter även själva initiativet utgå ifrån föreningslivet och företagen helt och hållet utan kommunens påverkan utifrån Vimmerby kommuns strategi “Allas Vimmerby”.

Träbåtsbryggan, Västerviks kommun

I Västerviks kommun är den designerade platsen som ska utvecklas Träbåtsbryggan med dess immateriella kulturarv. Detta år klassades Klinkerbyggnadstekniken som Världskulturarv av Unesco och alla båtar av både företag och föreningar som ligger vid Träbåtsbryggan är byggda i denna teknik.

Unika-projektet kommer processleda platsutvecklingsprocessen som ska utveckla bryggan i samverkan med Västerviks museum samt företag och föreningar till en nod för förmedlingen av kulturarvet kring Klinkerbyggnadstekniken.

I samband med platsutvecklingen kommer det visas en utställning på Spötorget i Västervik som öppnar den 18/6 och som kommer handla om Träbåtsbyggande och Bronsålderskusten.