Vårt uppdrag

Kalmar läns museums uppdrag är den paragraf som ligger till grund för stiftelsen: 

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall i huvudsak inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet ävensom att vara huvudman för landsantikvarien i länet.

Stiftelsen skall inte ha till syfte att inbringa vinst.

De museiföremål och arkivalier som tillförs stiftelsen skall vårdas och bevaras på betryggande sätt till kommande tider. Samlingarna skall förvaras i av Riksantikvarieämbetet godkända lokaler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får icke utan Riksantikvarieämbetets medgivande avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får icke pantförskrivas.

Vår vision och verksamhetsidé

Vår vision och verksamhetsidé ska genomsyra och belysa allt vi gör. 

Vision

Kulturarv i vardagen – berikar och berör

Verksamhetsidé

Att vidga perspektiven på samtiden och berika livsmiljön

Utvecklingsinriktning och prioriteringar

Region Kalmar län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund ger verksamheten förutsättningar som anger utvecklingsriktning och prioriteringar för kommande mandatperiod. Dessa förutsättningar präglas av den regionala kulturplanen (regionkalmar.se), anslagens storlek men också av den nya museilagen. Utöver stiftelsestadgarna och kulturplanen är de nationella kulturpolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategin (regionkalmar.se) vägledande dokument liksom de nationella målen för kulturmiljöarbetet och regionplanen för Kalmar län.

Strategiska mål 2019-2022

Kalmar läns museum har beslutat om tre inriktningar. Varje inriktningsmål innehåller sedan olika preciseringar som ska bidra till att vi kan arbeta i den riktningen.

  • En kulturarvsinstitution i tiden
  • Lockande länsmuseum
  • Bäst på plats – i Kalmar län

Kalmar läns museums strategiplan 2019-2022 (pdf)